Giới thiệu một số nội dung của Bộ Luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), Bộ luật dân sự (sửa đổi, bổ sung) có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Giới thiệu một số nội dung của Bộ Luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), Bộ luật dân sự (sửa đổi, bổ sung) có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 18/01/2016 11:00:00 1500

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Giới thiệu một số nội dung của Bộ Luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), Bộ luật dân sự (sửa đổi, bổ sung) có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

18/01/2016 11:00:00

    1. Bộ Luật hình sự (sửa đổi, bổ sung):

Ngày 27/11/2015, Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực từ 1/7/2016. Theo đó tội danh “gian lận bảo hiểm” được quy định tại Điều 213.

Tội danh “gian lận bảo hiểm” trong Bộ luật hình sự (sửa đổi) đã được quy định theo hướng xử lý toàn diện các đối tượng thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm và các đối tượng khác có liên quan). Việc bổ sung tội danh “gian lận bảo hiểm” cũng đảm bảo tương xứng với các tội danh khác và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần ngăn ngừa hành vi gian lận bảo hiểm và lành mạnh hóa thị trường bảo hiểm Việt Nam.

    2. Bộ Luật dân sự (sửa đổi, bổ sung):

Ngày 24/11/2015, Bộ luật dân sự (sửa đổi, bổ sung) đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Theo đó, Bộ luật dân sự (sửa đổi, bổ sung) đã bỏ Chương “Hợp đồng bảo hiểm” ra khỏi dự thảo. Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm sẽ áp dụng theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Việc bỏ Chương “Hợp đồng bảo hiểm” ra khỏi Bộ luật dân sự (sửa đổi, bổ sung) đã tránh được xung đột pháp luật giữa Bộ luật dân sự với Luật Kinh doanh bảo hiểm, đảm bảo các quy định về kinh doanh bảo hiểm được thống nhất, đồng bộ, dễ áp dụng trên thực tế.