Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2015

Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2015 31/12/2015 11:16:00 4903

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2015

31/12/2015 11:16:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 56.524,76 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.898,76 tỷ đồng, tăng 17,77% so với cùng kỳ năm 2014 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 29.626 tỷ đồng, tăng 34,63% so với cùng kỳ năm 2014.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 26.898,76 tỷ đồng, tăng 17,77% so với cùng kỳ năm 2014. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc là PVI với doanh thu ước đạt 5.938,88 tỷ đồng, tăng 16,21% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 22,08% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt đứng thứ hai với doanh thu ước đạt 4.964,27 tỷ đồng, tăng 4,49%, chiếm 18,46% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 2.379,96 tỷ đồng, tăng 6,83%, chiếm 8,85% thị phần, PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.996,66 tỷ đồng, tăng 45,25%, chiếm 7,42% thị phần, PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.783,88 tỷ đồng, tăng 5,30%, chiếm 6,63% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2014 như SGI (13,78 tỷ đồng, tăng 2060,19%), VASS (1.013,49 tỷ đồng, tăng 236,83%), ACE (154,64 tỷ đồng, tăng 133,81%), VBI (354,50 tỷ đồng, tăng 95,64%), BHV (138,08 tỷ đồng, tăng 86,69%), Phú Hưng (41,68 tỷ đồng, tăng 85,90%), MIC (1.205,60 tỷ đồng, tăng 54,82%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2014 là AAA (219,81 tỷ đồng, giảm 17,77%), VNI (255,35 tỷ đồng, giảm 11,93%), GIC (427,76 tỷ đồng, giảm 9,47%), Liberty (413,64 tỷ đồng, giảm 3,79%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (7.824.160 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,09%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (6.442.926 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,95%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (5.188,61 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,29%), bảo hiểm cháy nổ (2.393,18 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,90%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (1.929,03 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,17%).

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 11.156,11 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 41,47%, cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2014 (36,86%).

17/30 DNBH và chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 13 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 8 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Cathay (125,99%), Fubon (124,68%), MSIG (91,33%), Phú Hưng (88,47%), UIC (77,30%), BVTM (75,82%), Liberty (56,83%), GIC (54,87%).

Bảo hiểm nhân thọ

Về tình hình khai thác mới

- Doanh thu phí khai thác: Tổng doanh thu phí khai thác mới 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 10.098 tỷ đồng, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 42%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 44,41%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 3,19%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 1,63%, các nghiệp vụ còn lại (trọn đời, sinh kỳ, trả tiền định kỳ) chiếm tỷ trọng 0,06% và sản phẩm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,28%.

Trong tháng 10/2015, các doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác cao trên 100 tỷ đồng là BVNT, Prudential, Manulife, AIA và Daiichi.

- Về số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới: số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 1.071.435 hợp đồng, trong đó bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (39,16%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (33,49%) và bảo hiểm tử kỳ (26,29%), các nghiệp vụ còn lại có thị phần 1,06%.

- Chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 8,57 triệu/hợp đồng, tăng 33,97% so với cùng kỳ năm 2014. Phí bình quân của một hợp đồng hỗn hợp ước đạt 10,09 triệu/hợp đồng, của một hợp đồng liên kết chung ước đạt 12,5 triệu/hợp đồng, hợp đồng tử kỳ ước đạt 0,72 triệu/hợp đồng.

- Về thị phần doanh thu phí khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác gồm: Prudential (21,74%), Bảo Việt Nhân thọ (20,19%), tiếp đến là Manulife (12,66%), AIA (11,35%); Dai-ichi (10,17%), PVI (6,77%), ACE (4,84%), Generali (4,75%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ: Hanwha Life (2,4%), Prévoir (2,32%), Aviva (1,06%), các doanh nghiệp còn lại có thị phần dưới 1%.

Về hợp đồng có hiệu lực

- Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 5.493.724 hợp đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

- Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 10 tháng năm 2015 ước đạt 29.626 tỷ đồng (tăng 34,63% so với cùng kỳ năm 2014).

- Về thị phần doanh thu phí: thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 10/2015 như sau: Prudential 28,95%, Bảo Việt Nhân thọ 27,49%, Manulife 11,87%, AIA 9,19%, Dai-ichi 9,02%, ACE 4,14%, PVI 2,47%, Hanwha Life 1,88%, Generali 1,84%, Prévoir 1,49%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tình hình hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2015 như sau:

- Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 5.602 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp ước đạt 3.139 tỷ đồng (tăng 37,2%) và phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 2.463 tỷ đồng (giảm 8%).

- Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 10 tháng đầu năm 2015 ước là 437 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước là 359 tỷ đồng (tăng 14,1%) và hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước là 78 tỷ đồng (giảm 12,4%).