Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2014

Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2014 11/12/2014 14:01:00 2410

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2014

11/12/2014 14:01:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 39.667 tỷ đồng, tăng 17,79% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 20.218 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 19.449 tỷ đồng, tăng 25,79% so với cùng kỳ năm 2013.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 20.218 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu ước đạt 4.611 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 23% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 4.177 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 21% thị phần, Bảo Minh đứng thứ 3 với doanh thu ước đạt 1.984 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 10% thị phần, PJICO đứng thứ 4, doanh thu ước đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 7% thị phần, PTI đứng thứ 5, doanh thu ước đạt 1.154 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 6% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2013 như Phú Hưng (20 tỷ đồng, tăng 183%), VBI (154 tỷ đồng, tăng 75%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2013 là VNI (254 tỷ đồng, giảm 24%), ACE (60 tỷ đồng, giảm 12%), XTI (134 tỷ đồng, giảm 1%), Cathay (57 tỷ đồng, giảm 3%).

Biểu đồ 1: Thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng đầu năm 2014

 http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/isa/94368310/97210816/154319156 

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (5.549 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,4%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (4.521 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,4%), bảo hiểm sức khỏe (4.167 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,6%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (1.837 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,1%).

Biểu đồ 2: Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2014

 http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/isa/94368310/97210816/154319168

Bồi thường

Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 7.699 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 38% thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2013 (41%).

20/29 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 9 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 7 DNBH tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc trên 50% là Fubon (197%), MSIG (75%), GIC (69%), Cathay (81%), XTI (54%), Liberty (51%), BVTM (126%).

Biểu đồ 3: Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013

                                     Đơn vi: Triệu đồng

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/isa/94368310/97210816/154321904

Bảo hiểm nhân thọ

Tình hình khai thác mới

- Tổng doanh thu phí khai thác mới 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 5.921,43 tỷ đồng, tăng 27,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí của các hợp đồng bảo hiểm bổ trợ chiếm khoảng 8,58% tổng doanh thu phí khai thác mới (cùng kỳ năm ngoái là 7,57%).

Biểu đồ 4: Phí bảo hiểm khai thác trong tháng 9 và tháng 8 năm 2014

                              Đơn vị: Triệu đồng

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/isa/94368310/97210816/154321927

- Số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 846.499 hợp đồng, trong đó bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (35,01%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (33,88%) và bảo hiểm liên kết chung (30,09%), các nghiệp vụ còn lại có thị phần 1,02%.

Biểu đồ 5: Tỷ trọng hợp đồng KTM 9 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/isa/94368310/97210816/154321961

- Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới chủ yếu vẫn là bảo hiểm hỗn hợp chiếm 47,67%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 46,74%, bảo hiểm tử kỳ chiếm 3,3%, các sản phẩm còn lại chiếm 2,29%.

- Chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 6,39 triệu đồng. Phí bình quân của một hợp đồng hỗn hợp ước đạt 8,99 triệu đồng, của một hợp đồng liên kết chung ước đạt 9,93 triệu đồng, hợp đồng tử kỳ ước đạt 0,66 triệu đồng. Các doanh nghiệp có phí bảo hiểm bình quân/1 hợp đồng khai thác mới cao là Bảo Việt, ACE, Dai-ichi, AIA, Manulife, Aviva.

-  Về thị phần doanh thu khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới dự kiến như sau: Bảo Việt Nhân thọ (25,1%), Prudential (24,16%), tiếp đến là Manulife (11,61%), AIA (10,91%); Dai-ichi (10,82%), ACE (5,82%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ: Prévoir (2,8%), Generali (2,47%), Hanwha Life (2,45%), các doanh nghiệp còn lại có thị phần dưới 1%.

Hợp đồng có hiệu lực

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 19.449 tỷ đồng (tăng 25,79% so với cùng kỳ năm 2013).

- Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 5.501.393 hợp đồng, tăng 9,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng đa số (49,66%), sản phẩm liên kết đầu tư (21,78%), tiếp đến là sản phẩm tử kỳ (19,97%), các sản phẩm còn lại chiếm 8,59%.

           - Về thị phần doanh thu phí: thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 9/2014 của các doanh nghiệp nhìn chung không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm 2013. Thứ tự cụ thể như sau: Prudential 31,9%, Bảo Việt Nhân thọ 29,1%, Manulife 11,7%, Dai-ichi 8,7%, AIA 8,5%, ACE 4,7%, Hanwha Life 1,5%, Prévoir 1,4%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ không đáng kể.