Cam kết WTO năm 2006

Cam kết WTO năm 2006 13/11/2013 16:00:00 861

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cam kết WTO năm 2006

13/11/2013 16:00:00

- Các cam kết riêng trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo hiểm

+ Được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam;

+ Nếu đáp ứng đủ các điều kiện được phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

+ Được phép thành lập công ty liên doanh kinh doanh bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở nước ngoài được cung cấp dịch vụ bảo hiểm vào Việt Nam: Không hạn chế tiếp cận thị trường đối với

- Dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Dịch vụ tái bảo hiểm;

- Dịch vụ bảo hiểm vận tải quốc tế, bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro liên quan tới:

            + Vận tải biển quốc tế và vận tải hàng không thương mại quốc tế, với phạm vi bảo hiểm bao gồm bất kỳ hoặc toàn bộ các khoản mục sau: Hàng hóa vận chuyển, phương tiện vận chuyển hàng hóa và bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó;và

            + Hàng hóa đang vận chuyển quá cảnh quốc tế.

- Dịch vụ môi giới bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm;

- Dịch vụ tư vấn, dịch vụ tính toán, đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường

Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam: Kể từ ngày 1/1/2008 các doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc: “Các doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc, bao gồm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm xây dựng và bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm các công trình dầu khí và các công trình dễ gây nguy hiểm đến an ninh cộng đồng và môi trường. Hạn chế này đã được bãi bỏ vào ngày 1/1/2008”

Chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài:  Sau 5 năm kể từ ngày gia nhập, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ, căn cứ vào các quy định quản lý thận trọng.

Các tin khác