Thống kê thị trường bảo hiểm 6 tháng năm 2013

Thống kê thị trường bảo hiểm 6 tháng năm 2013 12/11/2013 09:29:00 1667

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thống kê thị trường bảo hiểm 6 tháng năm 2013

12/11/2013 09:29:00

Thống kê thị trường bảo hiểm 6 tháng năm 2013

 

 

Quý 2/2013

Quý 2/2012

Chênh lệch/tăng trưởng (%)

Kết cấu thị trường

 

 

 

Tổng số doanh nghiệp

57

58

 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

29

29

 

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

14

15

 

Doanh nghiệp tái bảo hiểm

2

2

 

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

12

12

 

VPĐD công ty bảo hiểm nước ngoài

32

26

 

Doanh thu phí gốc thị trường bảo hiểm (tỷ đồng)

      21.674

       19.595

11%

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ

       11.767

       11.536

2%

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ

         9.907

         8.058

23%

Môi giới bảo hiểm (tỷ đồng)

 

 

 

Doanh thu phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới (tỷ đồng)

         2.804

         2.224

26%

Doanh thu hoa hồng môi gới (tỷ đồng)

            231

            210

10%

Bồi thường và trả tiền bảo hiểm (tỷ đồng)

        6.940

         6.807

 

Bồi thường của DNBH phi nhân thọ

         4.506

         4.111

 

Trả tiền bảo hiểm của DNBH nhân thọ

         2.434

         2.696

 

Năng lực tài chính ngành bảo hiểm

 

 

 

Tổng tài sản (tỷ đồng)

 

 

 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

 

 

 

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

       87.567

       76.871

11%

Tổng dự phòng nghiệp vụ (tỷ đồng)