Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ đại lý bảo hiểm và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh

Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ đại lý bảo hiểm và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh 27/10/2015 18:57:00 1353

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ đại lý bảo hiểm và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh

27/10/2015 18:57:00

Trên cơ sở lắng nghe, trao đổi và tổng hợp đề xuất của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có Công văn số 630/QLBH-NT ngày 26/10/2015 gửi Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với các nội dung như sau:

image

Toàn cảnh Hội thảo

1. Về mô hình đại lý và cơ chế chính sách đối với đại lý bảo hiểm

Hiện nay, việc sử dụng, quản lý đại lý được thực hiện theo hai mô hình: mô hình đại lý cá nhân và mô hình đại lý tổ chức. Trong thời gian gần đây, để mở rộng mạng lưới kinh doanh và phục vụ khách hàng, các doanh nghiệp đã tiến hành mở rộng mô hình đại lý tổ chức thông qua việc ký kết hợp đồng đại lý với các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức chuyên thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm (tổng đại lý). Tuy nhiên, cách thức triển khai và mô hình đại lý tổ chức rất đa dạng và khác nhau tại mỗi doanh nghiệp.

Để có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện mô hình tổ chức đại lý giúp tăng năng suất, chất lượng hoạt động đại lý, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đ ề nghị các doanh nghiệp cung cấp kinh nghiệm quốc tế, đánh giá mô hình đại lý hiện đang áp dụng.

2. Về công tác đào tạo và thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm cập nhật, điều chỉnh quy trình tuyển dụng, đào tạo, thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cũng như từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và hướng dẫn kỹ năng thi cho đại lý bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng đại lý phù hợp với quy định.

Qua thực tiễn quản lý giám sát và trao đổi tại Hội thảo, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm ghi nhận ý kiến của các doanh nghiệp bảo hiểm về số lượng sản phẩm bảo hiểm đào tạo đối với kỳ thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm và việc công khai ngân hàng đề thi trên trang điện tử của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đánh giá cao ý kiến tham luận thẳng thắn, cởi mở tại Hội thảo của các doanh nghiệp bảo hiểm và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm về cơ chế chính sách, các giải pháp nhằm n âng cao chất lượng, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của đội ngũ đại lý bảo hiểm, góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm tăng trưởng hiệu quả và an toàn.