​Công chức, người lao động Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao

17/06/2024

​Nhằm chào mừng Ngày truyền thống hệ thống Kho bạc Nhà nước (29/5), thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa vừa phát động phong trào thi đua nhằm tạo động lực cho công chức, người lao động, nỗ lực vượt khó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.