Kho bạc Nhà nước Hưng Yên: Sôi nổi phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên: Sôi nổi phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời 29/03/2024 16:18:00 153

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kho bạc Nhà nước Hưng Yên: Sôi nổi phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

29/03/2024 16:18:00

Các phong trào thi đua yêu nước luôn được Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Kho bạc Nhà nước Hưng Yên phát động, triển khai sâu rộng. Trong năm 2024, phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030 cũng đang tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo chủ chốt KBNN Hưng Yên ký giao ước thi đua năm 2024

Thực hiện Quyết định số 2949/BTC-TCCB ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; Công văn số 152/KBNN-TCCB ngày 10/01/2024 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) về việc phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, ngày 19/02/2024, KBNN Hưng Yên ban hành Kế hoạch triển khai phong trào “Ngành Tài chính thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” tại đơn vị.

Phong trào thi đua nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc chủ động, tích cực học tập và tự học tập nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Theo đó, Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn KBNN Hưng Yên yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến các đơn vị thuộc và trực thuộc với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiêu chí cụ thể, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ đối với từng đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN Hưng Yên có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua; gắn phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Về nội dung thi đua, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của việc học tập và tự học tập, nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách, xây dựng mô hình học tập và tự học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập và tự học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập đến từng công chức, người lao động. Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập và tự học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập và tự học tập suốt đời; thực hiện học tập và tự học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc…

Phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời tại KBNN Hưng Yên diễn ra trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2023 - 2025): Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tại cấp cơ sở và KBNN Hưng Yên vào năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030): Sau khi sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện giai đoạn 1, các đơn vị tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030 theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Để thực hiện phong trào thi đua này đạt hiệu quả, KBNN Hưng Yên đề ra các giải pháp, nhiệm vụ gồm:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết và biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, công chức, người lao động; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thi đua.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, công chức, người lao động  trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về học tập và tự học tập suốt đời.

Ba là, tăng cường tuyên truyền về các điển hình tiêu biểu, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn hệ thống KBNN Hưng Yên về tinh thần học tập và tự học tập thường xuyên, suốt đời. Khuyến khích, nhân rộng những tấm gương cần cù, kiên trì, say mê học tập, đổi mới sáng tạo.

Bốn là, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị trong phát động tổ chức phong trào thi đua; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cá nhân về tinh thần học tập và tự học tập suốt đời, ý thức vận động thu hút toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

Hoàng An

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%