Công đoàn Tổng cục Hải quan khẳng định vai trò quan trọng trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Công đoàn Tổng cục Hải quan khẳng định vai trò quan trọng trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 23/02/2024 14:37:00 179

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Công đoàn Tổng cục Hải quan khẳng định vai trò quan trọng trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

23/02/2024 14:37:00

Thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động, Công đoàn Tổng cục Hải quan đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong việc tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng cục Hải quan tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện quy định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Tổng cục Hải quan đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, theo dõi, đôn đốc và kiên quyết chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định.

Nhờ đó, 100% công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng cục Hải quan đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị người lao động đúng quy định. Một số đơn vị đã tổ chức đối thoại giữa thủ trưởng, ban chấp hành công đoàn và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ.

Nội dung, quy trình, chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động tại Công đoàn Tổng cục Hải quan ngày càng được nâng lên, tạo sự đoàn kết, dân chủ trong hoạt động cơ quan. Hầu hết các tổ chức công đoàn đều chủ động tham gia với lãnh đạo cơ quan xây dựng, bổ sung kịp thời các quy chế nội bộ, đặc biệt là các quy chế liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tổng cục Hải quan định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc công khai chế độ chính sách và thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị. Đồng thời, các ý kiến của đoàn viên công đoàn về chế độ lương, bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách… đều được Ban Thanh tra nhân dân tiếp nhận, gửi đến các đơn vị chức năng đề nghị giải quyết; rà soát toàn bộ các ý kiến, kiến nghị và các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của các đơn vị tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm.

Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng theo nguyên tắc khách quan, dân chủ, công khai, kịp thời và làm việc theo chế độ tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, góp phần tích cực vào phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức hơn 500 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong đó có nội dung thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại và trả lời ý kiến của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động cũng được thực hiện kịp thời…

Qua đó, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các vi phạm, đề xuất cải tiến chính sách pháp luật và hướng dẫn giải đáp về pháp luật cho cơ sở và người lao động; giải quyết kịp thời các khó khăn, bức xúc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại nơi làm việc.

Trong năm 2023, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng cục Hải quan đã tổ chức kiểm tra 03 công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận gồm: Công đoàn Cục Quản lý rủi ro, Công đoàn Ban Cải cách hiện đại hoá, Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế. Thông qua công tác kiểm tra cho thấy, các công đoàn đều chấp hành tốt điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức công đoàn các đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, tổ chức được nhiều hoạt động tạo không khí vui vẻ cho đoàn viên tham gia như các hoạt động dã ngoại, thiện nguyện…

Thời gian tới, Công đoàn Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, đóng góp tích cực vào việc xây dựng môi trường làm việc chất lượng, tiến bộ.

PV.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%