Phấn đấu 100% công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công

Phấn đấu 100% công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công 23/02/2024 14:32:00 130

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phấn đấu 100% công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công

23/02/2024 14:32:00

Đó là một trong những chỉ tiêu được Công đoàn Bộ Tài chính đề ra tại Hướng dẫn số 41/HD-CĐ ngày 21/2/2024 về nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2024.

Công đoàn Bộ Tài chính đề ra chỉ tiêu phấn đấu 90% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Theo đó, Công đoàn Bộ Tài chính đề ra chỉ tiêu 100% các công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XXVI Công đoàn Bộ Tài chính, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công và tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công trong các cấp công đoàn; tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền về công tác dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, phấn đấu 90% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 95% Ban Nữ công quần chúng sử dụng công nghệ thông tin kết nối với nữ CBCCVCLĐ và công đoàn các cấp thông qua các nền tảng mạng xã hội; mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 hoạt động chăm lo cho nữ CBCCVCLĐ và con CBCCVCLĐ. 

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, lao động nữ; công tác dân số, gia đình, trẻ em bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp; Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền. 

Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị các công đoàn trực thuộc tích cực tham gia xây dựng chế độ, chính sách và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CBCCVCLĐ. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội tại cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ CBCCVCLĐ. Đưa kế hoạch kiểm tra giám sát vào chương trình công tác năm để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Cùng với đó, các cấp công đoàn chủ động tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tiễn, tăng cường giao lưu, gần gũi với nữ đoàn viên, người lao động để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới trong triển khai chế độ, chính sách cho nữ CBCCVCLĐ để đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVCLĐ và trẻ em. Đặc biệt, chú trọng tập hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động trong quá trình tham gia xây dựng các dự án Luật sử đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng cũng là giải pháp được đề ra. Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu thúc đẩy thành lập, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CBCCVCLĐ. 

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp trong chỉ đạo hoạt động của Ban Nữ công quần chúng. Tăng cường tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ công; phát huy vai trò tham mưu của Ban Nữ công quần chúng cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với yêu cầu hoạt động thực tiễn, tạo sức hấp dẫn, thu hút đông đảo nữ CBCCVCLĐ tự nguyện tham gia; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp những nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu, đủ điều kiện đưa vào quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và bổ nhiệm. 

Công đoàn Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Theo đó, công đoàn các cấp vận động nữ CBCCVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua do  Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” trong nữ đoàn viên, người lao động. Nghiên cứu đề xuất phát triển phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu thực tế sau 35 năm triển khai; lựa chọn các gương điển hình để biểu dương, khen thưởng kịp thời, chú trọng đối tượng là nữ đoàn viên, lao động trực tiếp. 

Công tác phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cơ quan, đơn vị cũng được Công đoàn Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chủ động nghiên cứu, tiến hành tổ chức ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị và cụ thể hóa, lồng ghép nội dung của chương trình phối hợp vào kế hoạch hoạt động toàn khóa và hàng năm của các cấp công đoàn; Phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chương trình “Xuân biên giới”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”; Giới thiệu điển hình xét giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam. 

PV.

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%