​Công chức, đoàn viên Công đoàn cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

​Công chức, đoàn viên Công đoàn cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 08/02/2024 07:30:00 129

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

​Công chức, đoàn viên Công đoàn cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

08/02/2024 07:30:00

Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và 70 năm thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026), mới đây, Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024”.

 

Cán bộ, công chức, người lao động ngành DTNN quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đề ra 09 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để các đơn vị trực thuộc quyết liệt triển khai thực hiện.

Một là, phấn đấu hoàn thành 100% các dự án, đề án xây dựng cơ chế, chính sách quản lý dự trữ quốc gia, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Hoàn thành 100% kế hoạch về mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai các văn bản quy định về lĩnh vực dự trữ quốc gia và các lĩnh vực khác có liên quan; bảo đảm 100% công chức, viên chức được phổ biến các văn bản quy định về lĩnh vực liên quan đến vị trí công tác.

Ba là, bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia cả về số lượng và chất lượng. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng dự trữ quốc gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ý thức trách nhiệm bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Bốn là, thực hiện tốt công tác điều hành dự toán chi ngân sách năm 2024; lập dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2025 - 2027). Quyết tâm thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sửa chữa lớn được giao trong năm 2024; triển khai các dự án kho dự trữ phù hợp với công nghệ bảo quản, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao; xây dựng phương án xử lý, sắp xếp tài sản đặc biệt là các điểm kho nằm ngoài quy hoạch. Quản lý tài chính, tài sản công chặt chẽ, theo đúng quy định.

Năm là, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm để từng bước bổ sung cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định; quản lý chặt chẽ biên chế, quỹ lương được giao; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, chính sách cán bộ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương.

Sáu là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý cán bộ và thực thi công vụ.

Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, lịch sự; nâng cao chất lượng phục vụ và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động; xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong sạch, vững mạnh.

Bảy là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ năm 2024 theo kế hoạch được duyệt tại các đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính trong Tổng cục. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Tám là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành DTNN góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chín là, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Bộ Tài chính phát động giai đoạn 2021-2025. Các đơn vị đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các phong trào thi đua mang tính truyền thống của Ngành như: Phong trào xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”, phong trào “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi”; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua này để kịp thời phát hiện, đề nghị khen thưởng những điển hình tiên tiến.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình; chủ động, tích cực triển khai kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, thực hiện tốt nhiệm chính trị được giao hướng đến mục tiêu chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 của ngành Dự trữ Nhà nước.

Ngoài các nhiệm vụ trên, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, pháp luật về dự trữ quốc gia và các lĩnh vực có liên quan; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tuyên truyền về các hoạt động của Ngành, trong đó tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua năm 2024.

Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành sơ kết, bình xét, biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc phát động thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn bộ công chức, viên chức trong ngành DTNN phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, không ngừng sáng tạo, quyết liệt hành động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024.

Long Nguyễn

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%