Hỏi:
Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất có địa chỉ tại Bình Dương, hiện nay công ty chúng tôi có một số nghiệp vụ chưa rõ nhờ bộ tài chính giải đáp: 1. Theo công văn số 12827/CTBDU-TTHT ngày 10/08/2022 của Cục thuế Bình Dương về thuế thu nhập cá nhân cho Công ty TNHH Emergent Cold Việt Nam , MST 3700239399. Trong đó có đoạn như sau: “ Trường hợp người lao động trong thời gian thử việc, Công ty chi các khoản thanh toán tiền công tác cho người lao động (Công ty trả trực tiếp cho nhà cung cấp) nếu các khoản chi này trong mức quy định hiện hành của Nhà nước thì các khoản thanh toán tiền công tác phí là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân” Chúng tôi không rõ nếu là doanh nghiệp chúng tôi có Quy chế tài chính riêng quy định về mức công tác thì chúng tôi có phải khống chế theo mức qui định hiện hành của Nhà nước hay không? Và chúng tôi có thể xem mức qui định của Nhà nước ở văn bản nào? 2. Theo công văn số 8042/BTC-TCHQ ngày 12/08/2022 có hướng dẫn khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai , nộp thuế GTGT theo hình thức khấu trừ bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thay cho Hóa đơn GTGT. Vậy công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất có phải xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ khi xuất khẩu hàng ra nước ngoài hoặc xuất bán cho doanh nghiệp nội địa trong nước?
11/10/2022
Trả lời:

-  Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính như sau:

“4. Sửa đổi đoạn thứ nhất của gạch đầu dòng thứ năm tại điểm 2.30, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC):

“- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.””

-  Căn cứ điểm c, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.”

 

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lờinguyên tắc cho Độc giả như sau:

Trường hợp công ty của Độc giả có các khoản khoán chi là các khoản có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động thì tổng số chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC.

Trường hợp công ty của Độc giả là doanh nghiệp chế xuất, xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài thì khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, công ty của Độc giả sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Độc giả biết để thực hiện./.