Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính! Theo quy định tại Luật Thuỷ lợi (số 08/2017/QH14) và Nghị định 96/2018/NĐ-CP, một trong những sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi là "c) Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt". Kinh đề nghị Bộ Tài chính cho biết phương pháp xác định giá của sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi này như thế nào. Hiện các quyết định của Bộ Tài chính và của UBND các Tỉnh về giá tối đa và giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi chưa bao gồm dịch vụ cụ thể này. Rất mong nhận được phản hồi từ Bộ Tài chính. Trân trọng cảm ơn! Vũ Đức Khánh
11/11/2019
Trả lời:

 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Theo đó:

-Phương pháp xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi (trong đó bao gồm sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi hình thức thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt) đã được quy định, hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP.

- Về mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: Hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt tại địa bàn căn cứ theo khối lượng công việc, nhiệm vụ thực tế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt và khả năng chi trả của ngân sách địa phương để xác định mức hỗ trợ cụ thể.
Gửi phản hồi: