Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Cổng thông tin Bộ Tài chính! Tôi xin được hỏi một việc như sau: Theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lâp, tại Điều 2, Mục 1 có quy định về "quy đổi Đô la Mỹ ra đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng Ngoại thương..." . Nếu là đơn vị tự chủ toàn phần (Nhóm I, nhóm II) không được Ngân sách nhà nước câp thì thủ trưởng đơn vị được quyết định múc thu thấp hơn với mức quy định tại Thông tư và lấy tỷ giá quy đổi từ đô la Mỹ sang Việt Nam đồng theo Tỷ giá Trung tâm có được không? Vì sau khi quy đổi thì ra đồng Việt Nam thì tỷ giá Trung tâm thấp hơn tỷ giá Hội sở chính Ngân hàng Ngoại Thương. Và nếu thu theo như vậy có gọi là làm thất thoát tiền Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng Ngân sách nhà nước cấp không? Rất mong nhận được sự hồi đáp từ Quý vị. Xin trân trọng cảm ơn!
21/10/2019
Trả lời:

Tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC quy định: Trường hợp mức giá quy định bằng Đô la Mỹ thì quy đổi Đô la Mỹ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cphần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thu tiền dịch vụ hoặc cuối ngày làm việc liền trước ngày lễ, ngày nghỉ ( khoản 1 Điều 2). Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp y tế công lập không sử dụng ngân sách nhà nước được quyết định mức giá cụ thể dịch vụ do đơn vị cung ứng và không cao hơn mức giá tối đa quy định tại Thông tư (khoản 2 Điều 3). Đối tượng áp dụng giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC bao gồm các cơ sở y tế công lập cung ứng dịch vụ (khoản 2 Điều 1).

Theo các quy định trên, đơn vị không sử dụng ngân sách nhà nước được quy định mức giá không cao hơn giá tối đa quy định tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC. Trường hợp mức giá quy định tại Thông tư 240/2016/TT-BTC tính bằng Đô la Mỹ thì quy đổi Đô la Mỹ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cphần Ngoại thương Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư.
Gửi phản hồi: