Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Căn cứ công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31 tháng 08 năm 2016 của Bộ tài chính gửi Cục hải quan các tỉnh, thành phố V/v triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK tại mục IV và I, có hướng dẫn như sau : “ Việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm căn cứ vào quy định về xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.” Như vậy khi tính toán xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản phẩm thì đơn vị có được áp dụng hướng dẫn theo công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31 tháng 08 năm 2016 của Bộ tài chính ? Trường hợp không được áp dụng hướng dẫn nêu trên, xin quý Bộ cho biết việc tính toán xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm được hướng dẫn tại các văn bản nào.
31/10/2019
Trả lời:

Về vấn đề này Tổng cục Hải quan đã có công văn số 9393/TXNK-CST ngày 8/10/2019 hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

          Căn cứ Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Căn cứ quy định nêu trên việc xác định hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được xác định như sau:

- Trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng được xác định theo giá trị ghi sổ kế toán phù hợp với Bảng tổng hợp tính giá thành sản phẩm;

- Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng;

- Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Các chi phí gián tiếp như chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính và chi phí khác không được tính vào giá thành sản xuất sản phẩm.

Tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định dựa vào quyết toán năm trước và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu. Trường hợp năm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm thì tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo phương án đầu tư và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu; trường hợp không có phương án đầu tư thì tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo thực tế của sản phẩm xuất khẩu.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định nêu trên để xác định tỷ lệ tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản phẩm xuất khẩu.

Gửi phản hồi: