Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, hiện doanh nghiệp tôi đang vướng mắt về việc triển khai hóa đơn điện tử. Theo điểm e, khoản 1, điều 6, TT32/2011/TT-BTC quy định về nội dung hóa đơn điện tử: “1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau: .................................. e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán. ................................” Qua nội dung trên, đơn vị chúng tôi không thấy đề cập tới ngày ký hóa đơn mà chỉ quy định về ngày lập và gửi hóa đơn. Tuy nhiên, theo Công văn số 8406/CT-TTHT của Cục thuế Bình Dương trả lời Công ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim ngày 28/05/2019, quy định hóa đơn điện tử phải có chữ ký điện tử (có ngày, tháng, năm ký). Cũng theo quy định trên, ngày gửi hóa đơn cũng là tiêu thức bắt buộc của hóa đơn điện tử. Nhưng trên thực tế, hầu hết tất cả hóa đơn điện tử đều không thể hiện ngày gửi. Vậy ngày gửi hóa đơn được hiểu như thế nào cho đúng và thể hiện ở đâu trên hóa đơn điện tử. Những hóa đơn được ký số bởi Viettel, BKAV và một số đơn vị cung cấp chữ ký số khác đều không thể hiện ngày ký và ngày gửi hóa đơn. Trên hóa đơn điện tử chỉ có duy nhất ngày lập hóa đơn. Vậy những hóa đơn này có hợp lệ không, và đơn vị phải xử lý như thế nào với những hóa đơn này. Kính mong Bộ Tài chính hướng dẫn để đơn vị tôi có thể triển khai hóa đơn điện tử sớm. Trân trọng cảm ơn!
15/07/2019
Trả lời:

Căn cứ Điểm e, Khoản 1 và khoản 2, Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử như sau:

1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:…

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

+ Tại Điều 8. Lập hóa đơn điện tử

“1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định.Các hình thức lập hóa đơn điện tử:

- Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán;

- Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử.

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

 

+ Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 quy định về lập hóa đơn

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền...”.

Căn cứ các quy định nêu trên, theo nội dung câu hỏi của độc giả đề nghị hướng dẫn thực hiện trường hợp hóa đơn điện tử của các tổ chức chỉ có duy nhất ngày lập hóa đơn mà không thể hiện ngày ký và ngày gửi hóa đơn. Cục thuế hướng dẫn độc giả như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử của các tổ chức trên thực hiện đúng quy định pháp luật về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và đã được cơ quan thuế trực tiếp quản lý chấp thuận, độc giả căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho độc giả Nguyễn Thị Danh biết để thực hiện./. 

Gửi phản hồi: