Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Công ty An Điền xin tóm tắt về việc chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu phát sinh ngày 07/07/2022 như sau: Ngày 07/07/2022, Công ty An Điền có chuyển tiền thanh toán cho nhà thầu Coopers Hill Singapore số tiền 11,250.00 USD (Mười một ngàn hai trăm năm mươi đô la Mỹ) tương đương 264,521,250 VNĐ (Hai trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi mốt ngàn hai trăm năm mươi đồng), thuế nhà thầu phải nộp phát sinh là 28,577,088 VNĐ (Hai mươi tám triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn không trăm tám mươi tám đồng). Đến ngày 13/07/2022, Công ty An Điền (mã số thuế: 4300398188) kê khai thuế nhà thầu theo mẫu số 01/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) nộp qua cổng thông tin điện tử: https://thuedientu.gdt.gov.vn/(Tờ khai đính kèm). Ngày 15/09/2022, Công ty An Điền (mã số thuế: 4300594545) đã nộp tiền cho tờ khai trên (Giấy nộp tiền đính kèm). Ngày 13/11/2023, Công ty cũng tự tính số tiền chậm nộp là 514,388 đồng (năm trăm mười bốn ngàn ba trăm tám mươi tám đồng) cho tờ khai trên và nộp đầy đủ vào ngân sách (Giấy nộp tiền chậm nộp là 29,884,370 đồng, (hai mươi chín triệu tám trăm tám mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi đồng) ngày 13/11/2023). Đến ngày 10/05/2023, Công ty An Điền phát hiện tờ khai trên kê khai nhầm mã số thuế nộp thay, nên Công ty An Điền đã chủ động nộp lại tờ khai thuế nhà thầu đúng. Ngày 14/11/2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản vi phạm hành chánh về việc chậm kê khai thuế, đến ngày 16/11/2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết Định số 1837/QĐ-XPHC-CTQNG về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Ngày 27/11/2023, Công ty An Điền có gửi công văn số 27-11/2023/AĐ-TC vv phản hồi Quyết định số 1837/QĐ-XPHC-CTQNG. Đến ngày 25/12/2023, Công ty An Điền và Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cùng làm việc về nội dung liên quan đến Quyết định số 1837/QĐ-XPHC-CTQNG. Sau khi làm việc với Cục thuế Quảng Ngãi vào ngày 25/12/2023, Công ty An Điền không chấp nhận Quyết định mà Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi nêu ra, nên ngày 27-12-2023, Công ty An Điền đã gửi công văn số 27-12/2023/AĐ-TC V/v phản hồi Quyết định số 1837/QĐ-XPHC-CTQNG, tuy nhiên vẫn không được Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi phản hồi. Vì vậy, đến ngày 22/03/2024 Công ty An Điền tiếp tục gửi công văn số 03/2024/AĐ-TC V/v phản hồi Quyết định số 1837/QĐ-XPHC-CTQNG. Đến ngày 13/05/2024, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn trả lời số 2404/CTQNG-TTKT1 v/v trả lời nội dung phản hồi Quyết định xử phạt vi phạm hành chánh ngày 13/05/2024. Theo nội dung công văn 2404/CTQNG-TTKT1, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi chỉ nêu căn cứ theo biên bản làm việc số 98/BB-LV ngày 25/12/2023 thì việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hồ sơ khai thuế quá 90 là đúng quy định. Kính gửi Bộ Tài chính, Quyết định xử phạt của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc trốn thuế đối với Công ty An Điền là phù hợp với Quy định của pháp luật không. Công ty An Điền kính đề nghị Bộ Tài Chính xem xét và phản hồi cho Công ty An Điền được biết, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Công ty An Điền nói riêng, để Công ty An Điền tiếp tục đầu tư và phát triển dự án, đưa dự án đi vào hoạt động để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
17/06/2024
Trả lời:


Gửi phản hồi: