Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty Cổ phần Vận tải sông biển Cần Thơ là Doanh nghiệp cổ phần có số vốn nhà nước hơn 50%, mã số thuế 1800155519 đăng ký thuế theo phương pháp khấu trừ, có địa chỉ tại số 230 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Xin hỏi Công ty thanh lý tàu sông có trọng tải 643 tấn , đóng vào năm 2003, chiều dài 42m, chiều rộng 9,3 m, mạn khô, máy chính CUMMINS công suất 290CV . Do tàu đã lớn tuổi nên xử lý bán/thanh lý theo hiện trạng bằng hình thức đấu giá công khai. Tuy nhiên 2024 thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% đều được giảm xuống 8% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất; Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin...Thời điểm từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 Theo đó việc bán/thanh lý 02 tàu sông trên trong thời điểm đến 30/06/2024 là áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 8% hay 10%.
12/06/2024
Trả lời:

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

…”

- Căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội

+ Tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 quy định:

“ Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, IIIII ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

…”

+ Tại khoản 1 Điều 2 quy định:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung câu hỏi của độc giả Mai Thanh Bình (Mã câu hỏi 210524-16) thì:

Trường hợp Công ty Cổ phần Vận tải Sông biển Cần Thơ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ có phát sinh việc bán/thanh lý 02 tàu sông bằng hình thức đấu giá công khai nếu 02 tàu sông này thuộc nhóm thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

Trường hợp Công ty khi thực hiện thủ tục bán đấu giá công khai tài sản nêu trên nếu giá bán là giá đã có thuế GTGT thì Công ty xác định giá tính thuế GTGT bằng giá đã có thuế GTGT chia cho một cộng thuế suất thuế GTGT./.

Gửi phản hồi: