Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi là Nguyễn Thị Thúy Vân, có mã số đại lý tại Công ty BHNT Daiichi là: 200855. Thuộc văn phòng Hoàng Mai. Vì lý do cá nhân, tôi nộp đơn cắt mã số tại công ty Daiichi ngày 26/03/2024. Tôi đã theo đúng quy trình thủ tục, bàn giao công việc, đơn xin cắt mã số đã có sự chấp thuận và có chữ ký của các cấp Lãnh đạo văn phòng, Điều hành đại lý... Thiếu duy duy nhất chữ ký của BDRH ( ông Lê Huy) và BDAH ( ông Nguyễn Tiến Hùng). Lý do không có chữ ký là 2 ông này luôn trốn tránh, không xử lý, không nghe điện thoại... Xin hỏi Đại diện Bộ Tài chính: để đảm bảo quyền lợi của tôi đúng theo quy định của pháp luật thì tôi phải làm thế nào để cắt được mã số tại Công ty Daiichi life? Trân trọng!
10/05/2024
Trả lời:
Nội dung trả lời:

Nội dung trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của độc giả Nguyễn Thị Thúy Vân qua cổng thông tin điện tử về việc cắt mã số đại lý bảo hiểm với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Điều 124 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.”

- Điều 126 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có nội dung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm, phương thức giải quyết tranh chấp.

- Điểm d khoản 2 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng đại lý bảo hiểm đã giao kết.

- Điểm a khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm: “Thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đại lý bảo hiểm”.

- Bộ Tài chính đã có văn bản chuyển phản ánh của công dân tới Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Bộ Tài chính xin thông tin để công dân liên hệ, phối hợp với Công ty Dai-ichi giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và quy định của pháp luật./.

B Tài chính nhn được câu hi ca độc gi Nguyn Th Thúy Vân qua cng thông tin đin t v vic ct mã s đại lý bo him vi Công ty TNHH bo him nhân
2
dân l
hp đồng đại lý bo him và quy định ca pháp lut./.
Gửi phản hồi: