Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty tôi có trúng thầu gói thầu xây lắp (hợp đồng trọn gói) vào tháng 8/2023 và triển khai thi công hoàn thành, đến lúc quyết toán đơn vị kiểm toán cắt giảm thuế cho các đầu mục công việc (nhà thầu phải giảm đơn giá so với hợp đồng) với lý do thời điểm phê duyệt dự toán gói thầu áp dụng thuế 10%. Đối với hợp đồng trọn gói thì số tiền thanh toán cho nhà thầu đúng bằng số tiền ký kết trong hợp đồng nếu không có giảm khối lượng công việc so với thiết kế.

Cho tôi hỏi, đơn vị kiểm toán làm như vậy đúng hay không? Nếu đúng thì căn cứ vào đâu để buộc nhà thầu giảm trừ thuế trong khi đơn giá nhà thầu tham dự thầu đã tính thuế 8%?

16/04/2024
Trả lời:

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“…

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”;

Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

- Tại Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

 …”;

- Tại Điều 2 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

 …”.

Căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội;

- Tại Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

…”;

- Tại Điều 2 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

 …”.

Tham chiếu công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/05/2023 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP:

“...- Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) nhưng sau ngày 31/12/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022 và hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 nhưng sau ngày 31/12/2022, cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu xây dựng, lắp đặt đã nghiệm thu, bàn giao thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm, được áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm. ...”.

Căn cứ các quy định trên: từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023 về việc xác định thuế suất thuế GTGT 8% khi lập hóa đơn đối với hàng hoá dịch vụ thì thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024 về việc xác định thuế suất thuế GTGT 8% khi lập hóa đơn đối với hàng hoá dịch vụ thì thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ. Về việc thời điểm xác định thuế GTGT đối với xây dựng, lắp đặt thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, hướng dẫn tại công văn số 2121/TCT-CS ngày 29/05/2023 của Tổng cục Thuế nêu trên và các văn bản quy định của pháp luật có liên quan.

Gửi phản hồi: