Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin chào Bộ Tài chính, Đơn vị của tôi là Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, các CBCC của đơn vị hiện đang hưởng "Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội" tại điểm 2, phần I, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương, mức hưởng là bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Theo điểm b, khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có bao gồm "Phụ cấp đặc thù ngành nghề". Và theo Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế, về Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cũng có bao gồm "Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội". Vậy Bộ Tài chính cho tôi hỏi, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm, khoản "Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội" này có tính vào phần thu nhập chịu thuế để quyết toán hay không? Xin chân thành cảm ơn!
12/04/2024
Trả lời:

- Căn cứ tiết b.11 điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 Mục I Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của BChính trị.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cán bộ, công chức thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng tại điểm a, điểm b khoản 1 Mục I Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương, được hưởng phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng quy định thì khoản phụ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Cục Thuế thông báo cho độc giả Trương Mỹ Ngọc biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này../.

Gửi phản hồi: