Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính thưa quý bộ, kính nhờ quý bộ hướng dẫn minh họa cụ thể cách tính hao mòn theo khoản 1 điều 17 Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023. Chẳng hạn như đơn vị tôi có TSCĐ theo dõi trên sổ kế toán là máy photocopy có nguyên giá là 50.000.000 đ, năm đưa vào sử dụng là 2021, giá trị còn lại tại 31/12/2022 là 37.500.000 đ. Như vậy theo khoản 1 điều 17 Thông tư 23/2023/TT-BTC thì mức hao mòn năm 2023 = 37.500.000/(5 - (2023 - 2021)) = 12.500.000 đ là đã đúng chưa? Các năm 2024, 2025 mức hao mòn sẽ là 12.500.000 đ như năm 2023 phải không? Hay tính theo nguyên giá (50.000.000 đ) x tỷ lệ hao mòn (20%)?
03/05/2024
Trả lời:

Độc giả Nguyễn Khắc Hòa đề nghị hướng dẫn cách tính hao mòn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính và đưa ra ví dụ minh họa. Trường hợp TSCĐ độc giả nêu ví dụ minh họa thuộc trường hợp xử lý chuyển tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2023/TT-BTC, cụ thể:

“Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với tài sản cố định đã được theo dõi trên sổ kế toán của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, có thời gian để tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theoThông tư này hoặc quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thay đổi so với quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theoThông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07tháng 5 năm 2018của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc quy định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì từ năm tài chính 2023thực hiện xác định mức hao mòn hàng năm của tài sản như sau:

Mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định

 

Giá trị còn lại của tài sản cố định

tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo sổ kế toán

=

 

Thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản(năm)

Trong đó:

 

Thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản(năm)

=

Thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại theo quy định(năm)

-

Thời gian đã sử dụng của tài sản(năm)

Thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại đượcxác định theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

Riêng mức hao mòn tài sản cố định cho năm cuối cùng thuộc thời gian để tính hao mòn của tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá và số hao mòn luỹ kế, khấu hao đã tríchcủa tài sản cố định đó.

Trường hợp tài sản cố định đã hết thời gian tính hao mòn theo quy định, nhưng tài sản vẫn còn giá trị còn lại thì mức hao mòn của năm 2023 bằng giá trị còn lại của tài sản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022”.

Từ cơ sở trên, đề nghị độc giả Nguyễn Khắc Hòa thực hiện việc tính hao mòn tài sản cố định theo đúng quy định của pháp luật.

Cục QLCS đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính trả lời bạn đọc theo nội dung trên./.  

Gửi phản hồi: