Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Câu hỏi liên quan đến Thông tư 63/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ Tài Chính về việc " Hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị Định 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/20243. Tại điều 25 - Phương pháp và cơ sở tính phí Bảo hiểm Xe cơ giới - mục d - khoản 1 về căn cứ tăng, giảm phí bảo hiểm. Theo đó việc tăng phí bảo hiểm phải căn cứ vào các yếu tố làm tăng rủi ro bảo hiểm. Việc giảm phí bảo hiểm phải bảo đảm trong mọi trường hợp phí bảo hiểm sau khi giảm phí không thấp hơn phí bảo hiểm thuần và căn cứ trên một hoặc một số các yếu tố làm giảm, phân tán, chia sẻ rủi ro hoặc giảm chi phí triển khai sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bao gồm quy mô số phương tiện được bảo hiểm, lựa chọn mức khấu trừ, mức miễn thường, lịch sử bồi thường, hình thức phân phối sản phẩm và các yếu tố khác (nếu có), trường hợp giảm phí bảo hiểm do bán hàng trực tiếp, mức phí bảo hiểm được giảm không vượt quá tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 51 Thông tư này; Vậy cho tôi hỏi rõ nội dung trường hợp giảm phí bảo hiểm do bán hàng trực tiếp, mức phí giảm không vượt quá tỷ lệ hoa hồng đại lý được hưởng theo điều 51 này nhưng có được giảm vượt quá phí Thuần đã quy định hay không ? Có thể hiểu rằng nếu bán hàng trực tiếp thì được phép giảm phí thuần thêm 1 phần tương ứng với tỷ lệ hoa hồng đại lý hay không ? Xin trân trọng cảm ơn ./.
03/04/2024
Trả lời:

Trả lời Câu hỏi số 210324-28 của độc giả Ngô Bắc Quảng về phương pháp tính phí bảo hiểm xe cơ giới tại Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) có ý kiến như sau:

- Theo điểm d khoản 1 Điều 25 Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023: d) Thực hiện đăng ký cụ thể các trường hợp và căn cứ tăng, giảm phí bảo hiểm.Việc tăng phí bảo hiểm phải căn cứ trên các yếu tố làm tăng rủi ro được bảo hiểm. Việc giảm phí bảo hiểm phải bảo đảm trong mọi trường hợp phí bảo hiểm sau khi giảm phí không thấp hơn phí bảo hiểm thuần và căn cứ trên một hoặc một số các yếu tố làm giảm, phân tán, chia sẻ rủi ro hoặc giảm chi phí triển khai sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, bao gồm quy mô số phương tiện được bảo hiểm, lựa chọn mức khấu trừ, mức miễn thường, lịch sử bồi thường, hình thức phân phối sản phẩm và các yếu tố khác (nếu có), trường hợp giảm phí bảo hiểm do bán hàng trực tiếp, mức phí bảo hiểm được giảm không vượt quá tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 51 Thông tư này;

- Theo điểm 3.1 khoản 3 Điều 51 Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023: “Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc bảo hiểm phi nhân thọ: 7. Bảo hiểm xe cơ giới (trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới): 10%”.

Đề nghị độc giả căn cứ quy định pháp luật nêu trên để nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính xin thông tin tới độc giả Ngô Bắc Quảng./.

Gửi phản hồi: