Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, tôi có câu hỏi về việc chuyển đổi tài sản thành công cụ dụng cụ, Theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 23/2023/TT-BTC Quy định tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định. Đơn vị có thực hiện rà soát, loại bỏ những tài sản không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh mục tài sản cố định để theo dõi, quản lý, sử dụng như quản lý công cụ, dụng cụ lâu bền. Vậy theo đó khi thực hiện ghi tăng CCDC là theo giá trị còn lại hay theo nguyên giá của tài sản và thực hiện theo điều khoản quy định của văn bản, thông tư nào ạ. Rất mong được giải đáp, xin trân trọng cảm ơn!
23/04/2024
Trả lời:

Chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp hiện hành được quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính. Tại Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC quy định tiêu chuẩn tài sản cố định.

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp hiện hành được quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Tại Phần II Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC đã quy định các nguyên tắc kế toán đối với “công cụ, dụng cụ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với các tài sản trước đây đáp ứng đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, nhưng nay không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BTC thì cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện hạch toán tài sản cố định giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính và theo dõi công cụ, dụng cụ trên “Sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng” (Mẫu sổ S26-H). Giá trị công cụ, dụng cụ được chuyển từ tài sản cố định được ghi nhận theo giá trị còn lại của tài sản cố định.

Cục QLCS đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính trả lời bạn đọc theo nội dung trên./.  

Gửi phản hồi: