Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 20 Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: "Phương pháp xác định giá trị thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này và quy định nội bộ tại sổ tay định giá hoặc được ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản" Như vậy nếu Điều lệ/Bản cáo bạch quỹ mở và Sổ tay định giá được Ban Đại Diện Quỹ có chi tiết xác định giá trái phiếu niêm yết của kỳ định giá trong trường hợp có biến động bất thường/lớn của kỳ định giá gần nhất thì giá trái phiếu được xác định theo các mức giá sau: - Giá mua bình quân (giá sạch) cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước ngày định giá - Mệnh giá cộng lãi lũy kế tính đến hết ngày trước ngày định giá - Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận (*) biến động lớn là: - Trái phiếu chính phủ vượt quá +/- 1% - Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương vượt quá +/- 2% - Trái phiếu doanh nghiệp vượt quá +/- 2% Kính nhờ Bộ Tài Chính hướng dẫn nếu Điều lệ/Bản cáo bạch quỹ mở và Sổ tay định giá được Ban Đại Diện Quỹ phê duyệt chấp thuận theo phương án trên thì được xem là hợp lý và hợp lệ theo Chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam.
03/04/2024
Trả lời:

“Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 20 Thông tư 98/2020/TT-BTC quy định về phương pháp xác định giá trị thị trường, giá trị tài sản của các tài sản trong danh mục của quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

“1....Phương pháp xác định giá thị trường, giá trị hợp lý các tài sản có trong danh mục, giá trị các khoản nợ và nghĩa vụ thanh toán thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này và quy định nội bộ tại sổ tay định giáhoặc được Ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản...

2. Công ty quản lý quỹ phải xây dựng sổ tay định giá bao gồm tối thiểu những nội dung sau:

a) Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn, thay đổi các tổ chức cung cấp báo giá. Các tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát;

b) Nguyên tắc, quy trình thực hiện và các phương pháp định giá tài sản của quỹ. Các nguyên tắc, quy trình thực hiện và các phương pháp định giá phải rõ ràng, hợp lý, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ quỹ.

3. Sổ tay định giá, danh sách tối thiểu 03 tổ chức cung cấp báo giá không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát, phải được Ban đại diện quỹ phê duyệt và cung cấp cho ngân hàng giám sát để giám sát việc tính toán giá trị tài sản ròng.”

Như vậy, phương pháp xác định giá trị tài sản thị trường, giá trị hợp lý các tài sản trong danh mục của quỹ đầu tư chứng khoán, trong đó bao gồm cả trái phiếu niêm yết thực hiện theo quy định tại Thông tư 98/2020/TT-BTC và chi tiết tại Sổ tay định giá (được Ban đại diện quỹ phê duyệt) hoặc được ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản. Các nguyên tắc, quy trình thực hiện và phương pháp định giá phải rõ ràng, hợp lý, phù hợp với Thông tư 98/2020/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên quan.

Gửi phản hồi: