Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
KÍnh gửi Bộ Tài chính – Vụ Tổ chức cán bộ, tôi có câu hỏi mong được cơ quan có thẩm quyền giải đáp giúp. Tôi hiện là công chức Kho bạc Nhà nước cấp cục ở địa phương. Tôi đang giữ ngạch chuyên viên bậc 7; hệ số 4.32 và đang làm công tác kế toán. Theo quy định tại Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, hiệu lực ngày 01/10/2023, hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính; thì đối với ngạch công chức kế toán viên kho bạc nhà nước, yêu cầu về trình độ, nhóm yêu cầu “Bồi dưỡng, chứng chỉ: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương”. Tôi hiện đang có 2 chứng chỉ: 1. Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên do Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính cấp năm 2008 (số quyết định cấp 161/QĐ-BDCB) 2. Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính do Học viện hành chính Quốc Gia cấp năm 2021 (số 15157-21/HCQG) Tôi xin hỏi Bộ Tài chính như vậy, tôi có phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương theo quy định hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn.
25/03/2024
Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành tại Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/06/2022 về Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư quy định như sau:

“2. Trường hợp công chức, viên chức hành chính có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành hành chính theo quy định của pháp luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với ngạch công chức và tương đương tương ứng, được sử dụng khi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính.”

Độc giả Trần Quang Sơn đã có chứng chỉ: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính cấp năm 2008 (số quyết định cấp 161/QĐ-BDCB). Căn cứ thông tin mà độc giả Trần Quang sơn cung cấp thì chứng chỉ của ông được cung cấp trước ngày 30/6/2022 thì độc giả Trần Quang Sơn như trên không cần phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương theo quy định tại điều khoản trên.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Trần Quang Sơn được biết.

Gửi phản hồi: