Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Đơn vị tôi là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện - hiện còn là đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 do NN đảm bảo chi thường xuyên. Theo điểm a, Khoản 3, Điều 6 của Thông tư 61/2022/TT-BTC thì: "a) Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm theo dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là nguồn thu của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; được tổng hợp chung vào nguồn thu của đơn vị và được sử dụng, thanh, quyết toán theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập." Tuy nhiên, hiện đơn vị còn là ĐVSNCL nhóm 4, theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ thì không quy định rõ mức trích lập các loại quỹ cũng như các khoản chi cho nguồn thu sự nghiệp của đv nhóm 4 có mức thu dưới 10%. Như vậy, Bộ Tài chính cho tôi xin ý kiến về việc quyết toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với ĐVSNCL nhóm 4 thì quyết toán theo tổng dự toán được duyệt để giữ lại kinh phí chênh lệch thu - chi cho đơn vị, hay chỉ được quyết toán số thực chi và nộp trả phần chênh lệch cho NN ạ? Nếu giữ lại thì đơn vị sử dụng phần kinh phí đó như thế nào? Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ, Tôi xin chân thành cảm ơn.
23/04/2024
Trả lời:

- Tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định:

          “Điều 6. Lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm

          3. Việc sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm của các dự án, tiểu dự án do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như sau:

          a) Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm theo dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là nguồn thu của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; được tổng hợp chung vào nguồn thu của đơn vị và được sử dụng, thanh, quyết toán theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập.”

          - Tại Điều 19, Mục 3 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định:

          “Mục 3. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4)

          Điều 19. Nguồn tài chính của đơn vị

          1. Nguồn ngân sách nhà nước, gồm:

          a) Kinh phí cấp chi thường xuyên trên cơ sở nhiệm vụ được Nhà nước giao, số lượng người làm việc và định mức phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

          b) Kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

          c) Kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định này (nếu có);

          d) Vốn đầu tư phát triển của dự án đầu tư xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đầu tư công.

          2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công (nếu có)

          3. Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

          4. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

          - Tại Điều 22 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định:

          “Điều 22. Phân phối kết quả tài chính trong năm

          1. Kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi phí thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định này, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên giao tự chủ (nếu có) được xác định là kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được.

          2. Đơn vị sử dụng số kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được theo thứ tự như sau:

          a) Bổ sung thu nhập cho viên chức, người lao động: Đơn vị chi thu nhập bình quân tăng thêm cho viên chức, người lao động tối đa không quá 0,3 lần quỹ tiền lương cơ bản của viên chức, người lao động của đơn vị theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người;

          b) Chi khen thưởng và phúc lợi: Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị theo kết quả công tác và thành tích đóng góp; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của viên chức, người lao động; trợ cấp khó khăn đột xuất cho viên chức, người lao động, kể cả đối với những trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế;

          c) Khi xét thấy khả năng tiết kiệm kinh phí không ổn định, đơn vị có thể trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho viên chức, người lao động.

Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

          3. Thủ trưởng đơn vị quyết định phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm nêu trên theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.”

          Căn cứ các quy định nêu trên, kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm theo dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là nguồn thu của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường (là đơn vị sự nghiệp công lập) và được tổng hợp chung vào nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập và được sử dụng, thanh, quyết toán theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sử dụng khoản thu nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

          Vì vậy, đề nghị độc giả căn cứ quy định nêu trên và thực tế hồ sơ để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Trần Thị Hồng Ngọc được biết./.

Gửi phản hồi: