Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Doanh nghiệp trúng thầu dự án phân lô bán nền của Nhà nước thì phải nộp giá trị M3 không điều kiện (giá trị này là giá trị do Doanh nghiệp đề xuất trong hồ sơ dự thầu và cũng là 1 tiêu chí để chấm điểm hồ sơ). thì giá trị M3 này kế toán phải hạch toán vào giá thành dự án hay khoản mục nào ạ? Tôi tìm hiểu ở Điều 48 NĐ 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn về Luật đầu tư, thì đây là chỉ tiêu "Tiêu chuẩn về hiệu quả đầu tư (M3): là giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành." nên tôi đang nghĩ đã là tiêu chuẩn về hiệu quả thì k tính vào giá thành dự án. nhưng nói 1 cách khác thì giá trị M3 là 1 trong những số tiền bên tôi bỏ ra để có được dự án nên nó cũng là 1 khoản chi hợp lý của dự án. Kính mong Quý Bộ hướng dẫn hạch toán số tiền này vào khoản mục nào trên BCTC
14/03/2024
Trả lời:

Trả lời phiếu câu hỏi số 280224-1, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về hạch toán kế toán:

Điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20214 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

Chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình. Chi phí đầu tư XDCB được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và các chế độ chính sách của Nhà nước, đồng thời phải phù hợp những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ và được thực hiện theo quy chế về quản lý đầu tư XDCB. Chi phí đầu tư XDCB, bao gồm:

- Chi phí xây dựng;

- Chi phí thiết bị;

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Chi phí quản lý dự án;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

- Chi phí khác.

        Căn cứ vào quy định nêu trên, cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính, trường hợp khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra (là giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu như mô tả tại câu hỏi) là chi phí cần thiết, liên quan trực tiếp đến quá trình đầu tư XDCB và phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư XDCB thì khoản chi phí này được ghi nhận vào giá trị của dự án đầu tư XDCB.

        2. Việc xác định nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.  

Đề nghị Quý độc giả nghiên cứu và thực hiện./.

Gửi phản hồi: