Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Đơn vị tôi đang công tác là 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Trong quá trình quản lý tài sản công, tôi có vướng mắc sau:

Đơn vị tôi hiện đang được giao quản lý và sử dụng nhà văn hóa trung tâm của huyện, hiện nay cơ sở vật chất tại nhà văn hóa đã cũ kỹ, lạc hậu, chưa được nâng cấp nên hiện tại đơn vị chỉ sử dụng để phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền trực quan (các hoạt động lớn được tổ chức tại Sân thể thao hoặc Hội trường lớn của UBND huyện).

Vừa qua, UBND phường có tờ trình gửi UBND huyện xin mượn nhà văn hóa trung tâm huyện để tạm thời làm nhà văn hóa trung tâm của phường (phường chưa có nhà văn hóa trung tâm), UBND huyện giao cho đơn vị tôi tham mưu, đề xuất vấn đề này.

Tại Khoản 2, Điều 54, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định về sử dụng, quản lý vận hành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó có quy định: “2) Không được cho mượn, sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân”.

Cho tôi hỏi, vậy đơn vị tôi có được cho 1 tổ chức là UBND phường mượn tài sản là nhà văn hóa trung tâm huyện để sử dụng làm nhà văn hóa trung tâm của không? 

24/01/2024
Trả lời:

- Tại khoản 1, khoản 4 Điều 6, Điều 54 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định:

Điều 6. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công

1. Mọi tài sản công đều phải được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức trao quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

4. Tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả,đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật.

Điều 54. Sử dụng, quản lý vận hành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

1. Việc sử dụng tài sản công phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 6 của Luật này. 

2. Không được cho mượn, sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân.

3. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được thực hiện theo quy định tại các điều 55, 56, 57 và 58 của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Đơn vị sự nghiệp công lậpđượcsử dụngnhà ở công vụ, quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và tài sản công khác để khai thác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; việc quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Đơn vị sự nghiệp công lập không được sử dụng tài sản công để thế chấp hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản công do Nhà nước giao;

b) Tài sản công được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước;

c) Quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà tiền thuê đất đã trả một lần cho cả thời gian thuê không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sau khi được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương cho phép đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý.”

Căn cứ quy định trên, tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật; vì vậy, việc UBND phường đề nghị UBND huyện cho mượn nhà văn hóa trung tâm huyện để tạm thời làm nhà văn hóa trung tâm của phường là chưa phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

          Bộ Tài chính trả lời để độc giả của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được biết./.

Gửi phản hồi: