Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính. Theo điều 22 Luật Quản lý, sử dụng tài sản đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó , cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyền được sử dụng tài sản công phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP mỗi nơi hiểu một cách khác nhau. Tôi xin hỏi BTC trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công để thực hiện nhiệm vụ chính trị được nhà nước giao: cụ thể đối với các trường học tài sản để thực hiện nhiệm vụ chính ( dạy, học...) và các hoạt động có tính chất phục vụ, phụ trợ ( căn tin, hồ bơi, sân bóng, bãi giữ xe...) thì có cần phải làm Đề án theo Nghi định 151/2017/NĐ-CP hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn!
02/02/2024
Trả lời:

- Theo quy định tại Điều 56, 57, 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được lập thành đề án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          - Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính đã có quy định về tài sản phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

          - Hiện nay, trên cơ sở tổng hợp các vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến giao, mua sắm, thuê, khai thác, quản lý vận hành, chuyển đổi công năng sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; ....Do vậy, đề nghị độc giả Võ Chí Thắng theo dõi việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ để thực hiện theo quy định.

          Bộ Tài chính trả lời để độc giả của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính được biết./.

Gửi phản hồi: