Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ tài chính Tôi là: Nguyễn Thị Thu Hà Ngày sinh: 05/8/1984 Số CCCD: 001184003703 Mã số: NX275 Trước đây,tôi có làm việc tại Manulife - văn phòng CMC - Khu vực CMC36 khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến năm 2021 do covid khiến tôi bị ảnh hưởng sức khỏe nên không thể tiếp tục làm việc tại Manulife thời điểm đó. Sau khi khoẻ lại, quay trở lại công việc tôi mới biết bị cắt code nhưng không nhận được tin nhắn cũng như mail thông báo về việc cắt code và thông báo về khoản nợ công nợ này. Tôi bị vào black list mà không hay biết. Việc không thanh toán công nợ hoàn toàn do không được thông báo chứ không cố ý. Tôi viết đơn này, mong BTC hỗ trợ trả lời giúp tôi việc sau: Việc bị cắt code mà không được thông báo công nợ, sau đó bị cho vào danh sách black list của Manulife như trên có đúng qui trình hay không? Kính mong Bộ Tài Chính hỗ trợ giải đáp và có văn bản hướng dẫn thành viên Hiệp hội bảo hiểm thuộc Bộ Tài Chính làm đúng qui trình để bảo vệ quyền lợi của Đại lý như chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
24/01/2024
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Thị Thu Hà qua cổng thông tin điện tử liên quan đến việc cắt mã số đại lý (cắt code) với Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Công ty) và có tên trong danh sách đại lý vi phạm.

Trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Điều 124 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.”

- Điều 126 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có nội dung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm, phương thức giải quyết tranh chấp.

- Điểm d khoản 2 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng đại lý bảo hiểm đã giao kết.

- Điểm a khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy định nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm: “Thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đại lý bảo hiểm”.

Bộ Tài chính đã có văn bản chuyển nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu Hà đến Công ty TNHH Manulufe (Việt Nam) để xem xét, giải quyết. Đề nghị bà Nguyễn Thị Thu Hà phối hợp với Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) để giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và quy định của pháp luật có liên quan./.

Gửi phản hồi: