Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Hiện tại tôi đang làm viên chức kế toán tại đơn vị trường học công lập hưởng lương kế toán viên trung cấp 06032.

Vậy, theo Thông tư 29/2022/TT-BTC thì chúng tôi có được xét hoặc thi thăng hạng lên nghạch kế toán viên mã số 06031 không?

Tôi được bổ nhiệm vào nghạch kế toán viên trung cấp hưởng lương trung cấp tháng 2/2009. Đến tháng 5/2022, theo Thông tư 77/2019/ TT-BTC tôi được xếp lương cao đẳng.

Theo Khoản 5 Điều 7 quy định đối với công chức dự thi nâng nghạch kế toán viên thì ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3, Khoản 4 điều này phải đang giữ nghạch kế toán viên trung cấp và có thời gian giữ nghạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) liên tục giữ ngạch kế toán viên trung cấp tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng nghạch.

Cho tôi hỏi, thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp của tôi được xác định để dự thi nâng nghạch kế toán viên là tháng 02/2009 hay tháng 05/2022?

05/12/2023
Trả lời:

Theo như thông tin bà Đỗ Thị Miêng cung cấp bà hiện đang là viên chức kế toán tại đơn vị trường học công lập. Quy định về xếp lương của viên chức ngành kế toán được quy định tại Thông tư 77/2019/TT-BTC như sau:

1. Quy định tại Khoản 2, Điều 27 Thông tư 77/2019/TT-BTC: “Viên chức làm công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng các quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và cách xếp lương của các ngạch công chức chuyên ngành kế toán quy định tại Thông tư này để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”.

Quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 24 quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau: “Các công chức hiện đang giữ ngạch kế toán viên cao đẳng (mã số 06a.031), kiểm tra cao đẳng thuế (mã số 06a.038), kiểm tra viên cao đẳng hải quan (mã số 08a.051) được xếp tương ứng vào ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032), kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039), kiểm tra viên trung cấp Hải quan (mã số 08.052) và tiếp tục được xếp lương theo ngạch hiện hưởng (công chức loại A0) cho đến khi xếp ngạch mới theo quy định tại điểm a, khoản 2 điều này

Như vậy, Thông tư 77/2019/TT-BTC chỉ quy định, hướng dẫn về việc chuyển ngạch từ kế toán viên  cao đẳng sang kế toán viên trung cấp, không quy định về việc chuyển xếp lương Kế toán viên trung cấp sang Kế toán viên cao đẳng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và thời gian yêu cầu được dự thi nâng ngạch kế toán viên được quy định như sau:

Quy định tại khoản 4, khoản 5, điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BTC như sau: “4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a, Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

b, Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương

5. Đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên thì ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này phải đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp và có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) liên tục giữ ngạch kế toán viên trung cấp tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch”

3. Đề nghị bà Đỗ Thị Miêng căn cứ các quy định hiện hành, báo cáo cơ quan quản lý để áp dụng thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của viên chức.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Đỗ Thị Miêng được biết.

Gửi phản hồi: