Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, Công ty chúng tôi có số lượng cổ phiếu quỹ được mua trước thời điểm 01/01/2021, hiện nay chúng tôi có nhu cầu bán số lượng cổ phiếu quỹ trên. Theo thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần thì “Chi phí bán: Hạch toán giảm trừ vào số tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ”. Trường hợp công ty chúng tôi phát sinh chi phí tư vấn từ công ty chứng khoán để thực hiện “Tư vấn thực hiện Tài liệu Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ” (bao gồm: tư vấn trình tự thực hiện và các quy định pháp luật, hỗ tợ xây dựng tài liệu báo cáo, giải trình chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước,…) Theo chúng tôi hiểu chi phí giao dịch là chi phí liên quan trực tiếp đến việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được.hạch toán giảm trừ vào số tiền thu được. Tuy nhiên, chi phí tư vấn trên không rõ có được xem là chi phí bán liên quan trực tiếp không và được hạch toán như thế nào (hạch toán vào chi phí hay trừ vào thặng dư vốn cổ phần)? Kính mong nhận được phản hồi của Bộ Tài chính. Trân trọng cảm ơn.
25/12/2023
Trả lời:

-      Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định:

“…2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.”.

- Tại Điều 132, Điều 133, Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội quy định việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông; mua lại cổ phần theo quyết định của công ty; điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại.

- Tại Điều 36, Điều 37 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng; khoản 4 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định xử lý đối với công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực thi hành.

- Tại Điều 73 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính về cổ phiếu quỹ.

         Đề nghị Độc giả rà soát nghiên cứu các quy định nêu trên, rà soát, đối chiếu với tình hình của Công ty để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Gửi phản hồi: