Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ tài chính; Tôi hiện đang là viên chức ngạch kế toán viên tại 1 đơn vị sự nghiệp công lập, vừa qua tôi đọc được công văn 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023 về việc xếp lương căn cứ theo thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc theo trình độ. Vậy tôi xin kính hỏi, Năm 2012 tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Từ tháng 7/2012 đến tháng 1/2023 tôi làm kế toán viên tại 1 đơn vị 100% vốn nhà nước ( hưởng lương và hoạt động như công ty TNHH 100% vốn nhà nước, tự xây dựng thang bảng lương theo quy đinh) tôi có đóng BHXH liên tục. Từ tháng 2/2023 tôi được tiếp nhận vào làm viên chức ngạch kế toán viên do đủ điều kiện theo quy định tại khoản 5 điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức. Vậy tôi xin kính hỏi theo hướng dẫn tại công văn số 1227 thì với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của tôi là 10 năm tôi sẽ được xếp bậc mấy hệ số bao nhiêu khi được tiếp nhận ạ.
17/11/2023
Trả lời:

1. Về thẩm quyền

- Khoản 3, khoản 4 Điều 47 Luật Viên chức năm 2010 quy định:

“3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về viên chức;

 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về viên chức”.

- Khoản 1 Điều 68 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định: “1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khi tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan.”

- Ngoài ra, đối với ngành tài chính, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về việc xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng công chức, viên chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (Công văn số 1227/BTC-TCCB), trong đó quy định về thẩm quyền xếp lương (Mục 3.1 Công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023): “Đối với các Tổng cục và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: Giao các Tổng cục trưởng và tương đương, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc Bộ chịu trách nhiệm rà soát, xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộctheo quy định và hướng dẫn việc xếp lương của Bộ Tài chính”.

Theo đó, việc hướng dẫn xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức được quy định tại Điều 47 Luật viên chức, Khoản 1 Điều 68 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và các văn bản chuyên ngành khác.

2. Về căn cứ xếp lương

- Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định: “ 5. Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành.”

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy dịnh Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3).

- Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (Thông tư số 29/2022/TT-BTC) quy định:Đối với việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức chuyên ngành kế toán: Áp dụng quy định tại Chương II (trừ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5, điểm b khoản 4 Điều 6, điểm b khoản 4 Điều 7 thì thực hiện theo điểm d khoản 2 Điều này) và điều 24 Chương VI Thông tư này đối với viên chức làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện”.

- Điểm c khoản 1 Điều 24 Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định: Ngạch kế toán viên (mã số 06.031) được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98”.

Căn cứ các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn xếp lương trên, đề nghị độc giả Đỗ Thị Dịu căn cứ thời gian công tác đóng BHXH ở vị trí có trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng và quy định, hướng dẫn của đơn vị nơi độc giả công tác về việc tiếp nhận, xếp lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, để thực hiện việc xếp lương đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Đỗ Thị Dịu được biết.

Gửi phản hồi: