Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài Chính. Công ty chúng tôi là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, đặt trụ sở chính tại tỉnh Long An. Tính đến nay, chúng tôi đã hoạt động tại Việt Nam được XX năm. Chúng tôi có tình huống như sau: Năm 2021, Công ty chúng tôi thực hiện thêm dự án đầu tư mới tại KCN Nhơn Trạch VI, Tỉnh Đồng Nai. Dự án mới của Công ty đã được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư. Công ty không thành lập pháp nhân mới cho dự án mới này. Để thực hiện dự án đầu tư mới này, ngày 20/10/2021 Công ty đã ký hợp đồng thuê đất và thuê sơ sở hạ tầng, và Công ty đã thanh toán hết một lần tiền thuê đất và tiền thuê sơ sở hạ tầng cho bên cho thuê. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong giấy này ghi rõ thời gian thuê đất từ ngày ký 18/11/2021 đến ngày 01/6/2055. Tháng 6/2021, Công ty đã ký hợp đồng vay tiền công ty mẹ ở nước ngoài, thời gian vay đến tháng 6/2025 đã đăng ký với NHNN, lãi suất đi vay cố định trong suốt thời gian vay. Mục đích vay là để thanh toán 1 lần cho hợp đồng thuê đất và thuê sơ sở hạ tầng nêu trên. Toàn bộ khoản tiền vay thực tế nhận được từ hợp đồng vay này, Công ty đã sử dụng đúng mục đích thanh toán cho hợp đồng thuê đất và thuê cơ sở hạ tầng nêu trên mà không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Kế hoạch thực hiện dự án mới tại Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch VI, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai như sau:  Tháng 6 đến tháng 12/2021: Thuê đất và thuê cơ sở hạ tầng;  Tháng 1/2022 đến tháng 6/2025: Xây dựng nhà kho và lắp đặt máy móc thiết bị;  Tháng 6/2025: Dự án đi vào hoạt động, có doanh thu. Bắt đầu từ tháng 11/2021 cho đến nay, Công ty đã phân bổ tiền thuê đất và thuê cơ sở hạ tầng theo số năm thuê và ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, đã trình bày chi phí này trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023. Từ tháng 6/2021 cho đến nay, Công ty đã ghi nhận tiền lãi vay thực tế phát sinh của khoản vay theo hợp đồng trên đây vào chi phí hoạt động tài chính trong năm, đã trình bày chi phí này trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng của năm 2023. Bằng văn bản này, Công ty chúng tôi kính gửi đến Bộ Tài Chính, hướng dẫn giúp chúng tôi: 1. Chi phí phân bổ tiền thuê đất và thuê cơ sở hạ tầng các năm 2021, năm 2022 nêu trên của Công ty chúng tôi có được công nhận là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm không? 2. Công ty chúng tôi đã góp đủ vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy chi phí lãi vay các năm 2021, năm 2022 nêu trên của Công ty chúng tôi có được công nhận là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm không? 3. Dự án mới của Công ty chúng tôi tại KCN Nhơn Trạch VI, tỉnh Đồng Nai đang phát sinh lỗ thì có được bù trừ với lãi của hoạt động kinh doanh khác của công ty tại trụ sở chính ở KCN Long Hậu tỉnh Long An khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cho Công ty hay không? Công ty chúng tôi sớm mong nhận được giải đáp vấn đề từ Bộ Tài Chính.
28/11/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: