Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính chào Bộ Tài chính: Tôi hiện đang công tác tại Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông. Quỹ được UBND tỉnh Đắk Nông thành lập vào năm 2014 trên cơ sở tiếp nhận nguồn vốn từ dự án 3EM chuyển qua, tiền thân của Quỹ là một tiểu hợp phần (Tiểu hợp phần 2.2. Nhóm phụ nữ tiết kiệm và tín dụng) của Dự án 3EM (Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông), Dự án 3EM kết thúc từ năm 2016, Quỹ hiện vẫn đang thực hiện theo chương trình của Dự án là cho vay đối với nhóm phụ nữ tiết kiệm và tín dụng. Quỹ đã được Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình tài chính vi mô. Trước đây đơn vị chi trả lương và phụ cấp cho người lao động làm việc tại Quỹ theo Thông tư Số: 219/2009/TT-BTC quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Tuy nhiên, Thông tư số 219/2009/TT-BTC được bãi bỏ và có hiệu lực từ ngày 14/12/2023. Vậy cho tôi hỏi, bây giờ như đơn vị tôi chi trả lương cho người lao động theo quy định nào ạ? Xin cảm ơn!
28/11/2023
Trả lời:

- Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình  sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 14/12/2023.

- Điều 2 của Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023 quy định điều khoản chuyển tiếp:

“Đối với chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 về quản lý và sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì chế độ quản lý tài chính được thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng nêu tại Điều 98 của  Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021”.

- Đề nghị Quý cơ quan rà soát các khoản chi Quý cơ quan đang thực hiện  theo Thông tư số 219/2009/TT-BTC và Thông tư số 192/2011/TT-BTC có thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 219/2009/TT-BTC và Thông tư số 192/2011/TT-BTC hay không; Trường hợp có thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 219/2009/TT-BTC và Thông tư số 192/2011/TT-BTC, đề nghị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 và Thông tư số 66/2023/TT-BTC ngày 31/10/2023.

- Do Bộ Tài chính không nhận được hồ sơ chi tiết, đề nghị Quý cơ quan rà soát và thực hiện đúng quy định pháp luật.

 


undefined
Gửi phản hồi: