Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Hiện nay, tôi đang là nhân viên kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp.

Cho tôi hỏi, theo Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định điều kiện xét thăng hạng từ hạng kế toán viên trung cấp 06.032 lên hạng kế toán viên 06031 ngoài điều kiện quy định theo Điều 7 Thông tư 29/2022/TT-BTC thì không cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán viên phải không?

Nhưng tại Điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định: “Đối với viên chức chuyên ngành kế toán phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật”

Vậy có cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán không?

08/11/2023
Trả lời:

Từ Điều 5 đến Điều 8 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể cho từng ngạch công chức chuyên ngành kế toán.

Điểm a, d, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 quy định cho viên chức chuyên ngành kế toán làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Do đó, căn cứ các quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022, viên chức chuyên ngành kế toán làm việc ở vị trí việc làm chuyên ngành tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện phải đảm bảo các quy định cụ thể (ứng với từng ngạch kế toán) và quy định chung tại điểm d Điều 26 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Trần Thị Thắm được biết.

Gửi phản hồi: