Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, ngày 05/10/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2022/TT-BTC, trong đó quy định mức kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án. Riêng mức trích kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế. Anh chị cho e hỏi 1. Tại khoản 2 điều 1 Thông tư số 61/2022/TT-BTC quy định các khoản kinh phí được điều chỉnh tại pháp luật khác có liên quan, không thuộc kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhưng không quy định/ hướng dẫn khoản kinh phí phục vụ công tác cưỡng chế. 2. Mức trích kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế không thuộc phần kinh phí 2% (tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) vậy được bố trí từ nguồn nào. Kính mong anh chị hỗ trợ hướng dẫn và trả lời sớm, e xin chân thành cảm ơn!
24/10/2023
Trả lời:

- Theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chi phí đảm bảo chi việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) gồm: Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, kinh phí cưỡng chế kiểm đếm (nếu có), kinh phí cưỡng chế thu hồi đất (nếu có).

- Theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính:

(1) Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm (nếu có) được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Đối với các dự án, tiểu dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chưa bao gồm kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm) không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án; mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(3) Đối với các dự án, tiểu dự án phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(4) Nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 61/2022/TT-BTC.

(5) Việc lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 61/2022/TT-BTC.

Căn cứ quy định nêu trên:

- Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất là chi phí đảm bảo chi cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

- Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, kinh phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Trần Nhân được biết./.

Gửi phản hồi: