Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Theo Thông tư 08/2022/TT-BTC có quy định hướng dẫn chi các hoạt động: Lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất được được bố trí từ nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước.

Trường hợp bên mời thầu là đơn vị hành chính tổ chức thực hiện các công việc lựa chọn nhà đầu tư quy định tại Điều 7 Nghị định 25/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP thì việc quản lý, sử dụng, quyết toán chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan thì chưa có quy định cụ thể bên mời thầu, đơn vị thẩm định được sử dụng các chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư được sử dụng để chi, thanh toán vào mục đích gì (Ví dụ: Văn phòng phẩm, mua sắm thiết bị; Chi hỗ trợ cho cán bộ làm công tác đánh giá, thẩm định…).

Cho tôi hỏi, bên mời thầu, đơn vị thẩm định được chi các khoản trên vào mục đích gì và áp dụng văn bản nào?

29/11/2023
Trả lời:

1. Chi phí lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất được quy định tại Điều 7 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (được sửa đổi tại khoản 5 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư), Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Các văn bản quy phạm pháp luật (nêu trên) chưa có quy định các nội dung chi cụ thể theo đề nghị hướng dẫn của Quý độc giả. 

2. Nội dung chi cụ thể gắn với tính chất, đặc điểm của các hoạt động đấu thầu. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và các biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (hướng dẫn Luật số 22/2023/QH15). Vì vậy, đề nghị Quý độc giả có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, bổ sung quy định về các nội dung chi cụ thể trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư trong dự thảo Nghị định (nêu trên). 

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Gửi phản hồi: