Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính thưa Bộ Tài chính, tên tôi là Nguyễn Khánh Tịnh, Tuyên Quang. Tôi có ý kiến thắc mắc, đề nghị Bộ Tài chính làm rõ quy định sau: Tại Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 67/2023/NĐ-CP có quy định "Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm". Vậy trong công tác lựa chọn nhà thầu, nhà thầu chỉ được chào thầu với phí bảo hiểm tăng hoặc giảm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm tính toán. Trong trường hợp tăng phí bảo hiểm 25% tính trên phí bảo hiểm thì vượt giá gói thầu và sẽ bị loại; vậy có phải bất cập không? Trong trường hợp giảm phí bảo hiểm dự thầu vượt quá 25% tính trên phí bảo hiểm thì cũng sẽ bị loại; bất cập với các quy định trong đấu thầu (không khống chế việc giảm giá của nhà thầu khi tham gia đấu thầu).
17/11/2023
Trả lời:

Trả lời Câu hỏi số 180923-11 của độc giả Nguyễn Khánh Tịnh, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng: “2. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc theo điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này.”

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP:“2. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này: Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm. Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm.”

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua hình thức đấu thầu phải tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về đấu thầu.”

Đề nghị độc giả căn cứ hồ sơ cụ thể và quy định pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng, pháp luật về hợp đồng, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các quy định pháp luật có liên quan để thực hiện bảo hiểm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và đấu thầu với gói thầu bảo hiểm công trình thực hiện theo Luật đầu thầu; do vậy, đề nghị lấy ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành để được hướng dẫn theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trả lời độc giả Nguyễn Khánh Tịnh./.

Gửi phản hồi: