Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Tên tôi là Lê Thị Hoài, đang làm việc tại Công ty có lĩnh vực Đầu tư, kinh doanh Bất động sản. Tôi có câu hỏi về nội dung xứ lý tài sản công là đất rừng sản xuất, trên đất có rừng thông trồng liên quan đến việc thực hiện lựa chọn Chủ đầu tư dự án theo hình thức đấu giá hay đấu thầu. Cụ thể như sau: Hiện nay Tôi đang nghiên cứu đầu tư dự án, với hiện trạng đất thực hiện dự án là đất rừng sản xuất, trên đất có rừng trồng là rừng thông. Đơn vị quản lý đất là UBND xã và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp (thuộc sở hữu của nhà nước). Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013 thì một trong các điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất là " b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước." Tuy nhiên tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định các trường hợp không thực hiện việc săp xếp lại, xử lý tài sản công gồm: " b) Đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có) thuộc trách nhiệm quản lý của UBND xã, Chủ tịch UBND xã theo quy định của pháp luật về đất đai và đ) Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc: đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất rừng sản xuất, đất nông, lâm nghiệp." Như vậy với quy định nêu trên, thì đất rừng sản xuất và tài sản gắn liền với đất là rừng thông trồng thuộc quản lý của UBND xã và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc trường hợp không thực hiện săp xếp lại, xử lý tài sản công. Câu hỏi tôi kính nhờ Bộ Tài chính trả lời là: Vậy trong trường hợp này Dự án có đủ điều kiện để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất không? và có thể áp dụng hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án này không? Tôi kính mong nhận được câu trả lời của Quý Bộ. Xin cảm ơn!
24/10/2023
Trả lời:

Tên tôi là Lê Thị Hoài, đang làm việc tại Công ty có lĩnh vực Đầu tư, kinh doanh Bất động sản. Tôi có câu hỏi về nội dung xử lý tài sản công là đất rừng sản xuất, trên đất có rừng thông trồng liên quan đến việc thực hiện lựa chọn Chủ đầu tư dự án theo hình thức đấu giá hay đấu thầu. Cụ thể như sau: Hiện nay Tôi đang nghiên cứu đầu tư dự án, với hiện trạng đất thực hiện dự án là đất rừng sản xuất, trên đất có rừng trồng là rừng thông. Đơn vị quản lý đất là UBND xã và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp (thuộc sở hữu của nhà nước). Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai 2013 thì một trong các điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất là " b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước." Tuy nhiên tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định các trường hợp không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công gồm: " b) Đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có) thuộc trách nhiệm quản lý của UBND xã, Chủ tịch UBND xã theo quy định của pháp luật về đất đai" và "đ) Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc: đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất rừng sản xuất, đất nông, lâm nghiệp." Như vậy với quy định nêu trên, thì đất rừng sản xuất và tài sản gắn liền với đất là rừng thông trồng thuộc quản lý của UBND xã và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thuộc trường hợp không thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Câu hỏi tôi kính nhờ Bộ Tài chính trả lời là: Vậy trong trường hợp này Dự án có đủ điều kiện để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất không? và có thể áp dụng hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án này không?

 Trả lời:

          Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ)  đã quy định về phạm vi, đối tượng nhà, đất phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; nhà, đất không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Trường hợp nhà, đất không thuộc phạm vi, đối tượng phải sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của  pháp luật về đất đai, pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, các pháp luật chuyên ngành liên quan.

          Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tạipháp luật về đất đaido Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo; các trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đấtđược quy định tạipháp luật vềđấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. Vì vậy, trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu quyền sử dụng đất, đề nghị độc giả liên hệ với cơ quan tài nguyên & môi trường, cơ quan kế hoạch và đầu tư tại địa phương để được hướng dẫn trên cơ sở hồ sơ cụ thể; trường hợp cần thiết thì liên hệ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn về chính sách.

Gửi phản hồi: