Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin hãy hướng dẫn cụ thể nội dung "có sử dụng nội dung thẩm định thiết kế xây dựng hoặc dự toán xây dựng đã thẩm định trước khi điều chỉnh" tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng? Như thế nào là có sử dụng nội dung thẩm định thiết kế xây dựng hoặc dự toán xây dựng đã thẩm định trước khi điều chỉnh? Xin cảm ơn.
02/10/2023
Trả lời:

Trả lời câu hỏi của công dân Ngọc Hà, địa chỉ thư điện tử lolem0913@gmail.com (địa chỉ tại thành phố Tây Ninh), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 25, khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: Thẩm định các nội dung thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn trực thuộc quyết định đầu tư.

- Tại Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Căn cứ pháp luật phí và lệ phí, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

  Nội dung vướng mắc liên quan đến các nội dung thẩm định thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng công trình trong trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP do Bộ Xây dựng chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành. Vì vậy, đề nghị độc giả liên hệ với Bộ Xây dựng để được giải đáp.

Gửi phản hồi: