Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền ở một số địa phương nhất là cấp huyện, khi thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng thực hiện ngay việc giảm 2% thuế GTGT vào dự toán xây dựng (áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% vào dự toán).

Theo tôi cách làm đó không đúng với hướng dẫn tại Văn bản số 7460/BTC-TCT, ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, phức tạp nhất là phần khối lượng được duyệt dự toán với mức thuế suất thuế GTGT 8%, nhưng khi nghiệm thu lại rơi vào thời điểm không còn được giảm 2% thuế GTGT. 

Hiện nay, khi Nghị quyết số 101/2023/QH15 có hiệu lực, thì tình trạng thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng với thuế suất thuế GTGT 8% lại đang diễn ra.

Đề nghị Quý Bộ có hướng dẫn cụ thể nội dung giảm 2% thuế GTGT trong lĩnh vực xây lắp để áp dụng thống nhất, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu gây khó khăn trong việc thực hiện.

19/09/2023
Trả lời:


Gửi phản hồi: