Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Ban Biên tập chuyên mục “Hỏi đáp chính sách tài chính” – Bộ Tài chính Tôi tên Mai Phú Cường, hiện đang công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại số 0919463789; Email: mpcuong.hct@dongthap.gov.vn Trong quá trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sử dụng vốn đầu tư công, Tôi gặp một số vướng mắc kính đề nghị Ban Biên tập hướng dẫn thêm để biết và thực hiện theo đúng quy định. Cụ thể như sau:2. Nội dung 2: hướng dẫn Mẫu số 03/QTDA Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Công trình A trong năm 2021 chủ đầu tư thực hiện như sau: - Thanh toán thực chi qua Kho bạc: 276.939.000 đồng; - Thanh toán tạm ứng Kho bạc: 3.650.808.000 đồng (số tiền này cuối năm được chuyển tiếp sang năm 2022 mà không bị hủy hoặc thu hồi tạm ứng cuối năm 2021). Sang năm 2022: - Thanh toán thực chi qua Kho bạc: 8.728.600.000 đồng; - Chuyển số tạm ứng thành thực chi: 3.650.808.000 đồng. Xin hỏi: chủ đầu tư lập Mẫu số 03/QTDA trong 02 trường hợp sau cái nào là đúng với Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tôi rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn thêm của Ban Biên tập chuyên mục. Xin trân trọng kính chào./. 1. Trường hợp 1 Đơn vị: đồng Số TT Nội dung Số liệu của chủ đầu tư Số liệu của cơ quan kiểm soát, thanh toán Chênh lệch Ghi chú Vốn kế hoạch Số vốn đã giải ngân Vốn kế hoạch Số vốn đã giải ngân Tổng số Thanh toán khối lượng hoàn thành Tạm ứng Tổng số Thanh toán khối lượng hoàn thành Tạm ứng 1 2 3 4=5+6 5 6 7 8=9+10 9 10 11=8-4 12 1 Lũy kế từ khởi công 12.728.600.000 12.656.347.000 12.656.347.000 0 Vốn dự toán tiền SDĐ năm 2021 4.000.000.000 3.927.747.000 276.939.000 3.650.808.000 Vốn số dư dự toán tiền SDĐ năm 2021 0 3.650.808.000 (3.650.808.000) Vốn dự toán tiền SDĐ năm 2022 8.728.600.000 8.728.600.000 8.728.600.000 2 Chi tiết theo năm 2.1 Năm 2021 4.000.000.000 3.927.747.000 276.939.000 3.650.808.000 Vốn dự toán tiền SDĐ năm 2021 4.000.000.000 3.927.747.000 276.939.000 3.650.808.000 2.2 Năm 2022 8.728.600.000 8.728.600.000 12.379.408.000 (3.650.808.000) Vốn số dư dự toán tiền SDĐ năm 2021 0 3.650.808.000 (3.650.808.000) Vốn dự toán tiền SDĐ năm 2022 8.728.600.000 8.728.600.000 8.728.600.000 2. Trường hợp 2 Đơn vị: đồng Số TT Nội dung Số liệu của chủ đầu tư Số liệu của cơ quan kiểm soát, thanh toán Chênh lệch Ghi chú Vốn kế hoạch Số vốn đã giải ngân Vốn kế hoạch Số vốn đã giải ngân Tổng số Thanh toán khối lượng hoàn thành Tạm ứng Tổng số Thanh toán khối lượng hoàn thành Tạm ứng 1 2 3 4=5+6 5 6 7 8=9+10 9 10 11=8-4 12 1 Lũy kế từ khởi công 12.728.600.000 12.656.347.000 12.656.347.000 Vốn dự toán tiền SDĐ năm 2021 4.000.000.000 276.939.000 276.939.000 Vốn số dư dự toán tiền SDĐ năm 2021 3.650.808.000 3.650.808.000 Vốn dự toán tiền SDĐ năm 2022 8.728.600.000 8.728.600.000 8.728.600.000 2 Chi tiết theo năm 2.1 Năm 2021 4.000.000.000 276.939.000 276.939.000 Vốn dự toán tiền SDĐ năm 2021 4.000.000.000 276.939.000 276.939.000 2.2 Năm 2022 8.728.600.000 12.379.408.000 12.379.408.000 Vốn số dư dự toán tiền SDĐ năm 2021 3.650.808.000 3.650.808.000 Vốn dự toán tiền SDĐ năm 2022 8.728.600.000 8.728.600.000 8.728.600.000
20/10/2023
Trả lời:

1. Về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công:

Tại Điều 31 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021  của Chính phủ quy định:

“Điều 31. Vốn đầu tư được quyết toán

Vốnđầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật”.

2. Về việc hướng dẫn Mẫu số 03/QTDA, Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán: 

Tại Mẫu số 03/QTDA phần Ghi chú có nội dung: Đối chiếu chi tiết vốn đã giải ngân đến thời điểm khóa sổ để lập báo cáo quyết toán của dự án. Trường hợp dự án có nhiều cơ quan kiểm soát, thanh toán, chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số liệu với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án”.

Do vậy, Chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện đối chiếu số liệu.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: