Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Vào tháng 11 năm 2022 gia đình tôi có nhận được thông báo nộp thuế đất phi nông nghiệp của Chi cục thuế Hà Đông, trong thông báo nộp thuế này có khoản phạt chậm nộp số tiền 175.880 đồng. Gia đình đã nộp phần tiền này đồng thời làm đơn khiếu nại đến Chi cục Thuế Hà Đông.

Sau một thời gian Chi cục Thuế Hà Đông xác nhận phần tiền phạt chậm nộp này không thuộc về lỗi của gia đình và đã hoàn trả số tiền 175.880 đồng.

Vậy xin hỏi, tôi có thể yêu cầu Chi cục Thuế Hà Đông trả tiền lãi phát sinh 0,03% ngày cho số tiền 175.880 đồng tính từ ngày nộp tiền cho đến khi được hoàn trả theo Điều 61 Luật thuế 2019 hay không? Đồng thời có thể yêu cầu đơn vị thuế rút lại thông báo nộp thuế sai trên hay không?

25/09/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: