Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, Sau khi nghiên cứu Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi có một số vướng mắc về đối tượng áp dụng và Thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kính mong Bộ Tài chính giải đáp với nội dung cụ thể như sau: 1. Về Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường: Tại khoản 1, điều 2 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2023 của Bộ Tài chính thì đối tượng áp dụng thông tư này là “Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật”. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Luật đất đai 2013, thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tại Điều 5, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP), các đơn vị thực hiện dịch vụ đất đai gồm: Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất. Như vậy Ban Giải phóng mặt bằng cấp tỉnh và cấp huyện do UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập có được coi là tổ chức dịch vụ công về đất đai hay không và có thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2023 của Bộ Tài chính hay không? 2. Về Thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Tại điểm h, khoản 1, điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2023 của Bộ Tài chính có quy định nội dung chi “Thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” khi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường không có đủ nhân sự để thực hiện. Vậy tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phép ký hợp đồng thuê nhân công với một tổ chức có đủ năng lực hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như: hướng dẫn kê khai; đo đạc kiểm đếm, tài sản hoa màu trên đất; ….không? Vậy, chúng tôi kính mong Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn, giải đáp để chúng tôi thực hiện theo đúng quy định. Xin trân trọng cảm ơn"./.
03/10/2023
Trả lời:

a) Về đối tượng áp dụng Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2022):

- Tại Khoản 1 Điều 68 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”.

- Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 61/2022/TT-BTC quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ các quy định trên, Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thểđối tượng áp dụng là tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Do đó, việc xác định Ban giải phóng mặt bằng cấp tỉnh và cấp huyện được UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập có được coi là tổ chức dịch vụ công về đất đai và có thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC nêu trên hay không, đề nghị độc giả liên hệ với UBND cấp tỉnh – là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập và giao nhiệm vụ cho các tổ chức này để được giải đáp; trường hợp cần thiết thì liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường - là Cơ quan chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy định và hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (quy định tại điểm h khoản 6 Điều 2 Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022  của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường) để được giải thích rõ hơn.  

b) Về nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Thông tư số 61/2022/TT-BTC, tại điểm h khoản 1 Điều 4 quy định có khoản chi: “ Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có). Việc thuê nhân công do người đứng đầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quyết định, quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và chỉ được thực hiện khi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường không có đủ nhân sự để thực hiện và không được thực hiện nhiệm vụ trùng lắp với nhân sự của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng là Tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì chỉ được thực hiện việc thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi không có đủ nhân sự để thực hiện và không được thực hiện nhiệm vụ trùng lắp với nhân sự của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường.

Trên đây là nội dung Bộ Tài chính trả lời theo chính sách liên quan, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, trả lời độc giả Hoàng Trần Thị Hồng Nhung./.                                                                                              
Gửi phản hồi: