Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính. Tôi có 2 thửa đất: - Thửa 1 là đất mới chia ô được UBND huyện giao năm 1998, diện tích 67m2, đã nộp 100% tiền sử dụng đất năm 1998. - Thửa 2 mua đất vườn khai hoang của hộ dân diện tích 260m2 và xây nhà năm 2000. Nay lập hồ sơ đề nghị công nhận quyền sử dụng đất ở thì các cơ quan chuyên môn xác định đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất ở nhưng do thửa đất 1 là hạn mức đất ở một lần; nên thửa đất 2 diện tích vượt hạn mức và phải nộp 100% tiền sử dụng đất (khoản 1 Điều 7 Thông tư 76/2014/TT-BTC) Căn cứ Nghị định 45/2014/NĐ-CP: Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp 2. Xác định tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: a) Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở (giao đất mới) từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa nộp tiền sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất như sau: - Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất. - Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. …… Không áp dụng hồi tố quy định này đối với trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Theo tôi hiểu, nếu thửa 1 chưa nộp tiền và tôi chọn thửa 2 thuộc hạn mức công nhận đất ở một lần thì phải nộp 100% đối với thửa 1. Thực tế thửa 1 đã nộp 100% tiền sử dụng đất năm 1998 nên không thuộc hạn mức công nhận đất ở một lần mà thuộc diện tích vượt hạn mức. Vì vậy thửa 2 là thửa thuộc hạn mức công nhận đất ở một lần (tại địa phương là không quá 400 m2) và chỉ phải nộp 50% tiền sử dụng đất ( thời điểm sử dụng đất ở từ sau 15/10/1993 đến trước 01/7/2004). Đề nghị quý Bộ giải đáp thửa 2 mức nộp tiền sử dụng đất ở là 50% hay 100%.
09/10/2023
Trả lời:

(1) Tại điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định căn cứ tính thu tiền sử dụng đất:

“Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

...3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

a) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Việc xác định diện tích đất trong hạn mức tại Điểm này phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

...

Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

(2) Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 7. Xác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất

1. Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở tại địa phương nơi lựa chọn đầu tiên.

...4. Căn cứ phiếu chuyển thông tin địa chính do cơ quan tài nguyên môi trường cung cấp, trong đó có xác định diện tích đất trong hạn mức, diện tích đất vượt hạn mức theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; cơ quan thuế tính và ra thông báo tiền sử dụng đất phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân.

5. Việc cộng dồn thửa đất để xác định hạn mức tính thu tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng cho những trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Trường hợp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất đã lựa chọn hạn mức nhưng thửa đất được cấp Giấy chứng nhận có diện tích đất nhỏ hơn hạn mức công nhận hoặc hạn mức giao đất ở tại địa phương, sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 hộ gia đình, cá nhân đó nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất thứ hai thì phần diện tích đất trong hạn mức còn thiếu của thửa đất thứ nhất đã lựa chọn nêu trên sẽ được sử dụng để tính cho thửa đất thứ hai khi xác định diện tích trong và ngoài hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất”.

 Bộ Tài chính cung cấp thông tin về quy định của pháp luật nêu trên. Đối với trường hợp cụ thể, đề nghị độc giả Trần Tiến Hưng liên hệ với cơ quan chức năng (cơ quan thuế; cơ quan tài nguyên và môi trường) của địa phương để được hướng dẫn, giải đáp theo trách nhiệm và thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, khoản 4 Điều 7 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Trên đây là nội dung Bộ Tài chính trả lời theo chính sách liên quan, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, trả lời Trần Tiến Hưng theo quy định của pháp luật./.                                                                                   
Gửi phản hồi: