Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Theo Tiết a, Khoản 13, Điều 3 Thông tư số 78/2022/TT-BTC quy định đối với các cơ quan, đơn vị trung ương đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù: “a) Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định cho đến khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách ttiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW… mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập bình quân năm 2022”.

Tôi xin hỏi, vậy đối với các cơ quan có khoản phụ cấp đặc thù (ví dụ như khối Đảng, đoàn thể, ngành thanh tra...) có phải bắt buộc giảm mức phụ cấp đặc thù để đảm bảo mức tiền lương và thu nhập bình quân không vượt quá năm 2022 hay không?

02/10/2023
Trả lời:

Điểm a khoản 13 Điều 3 Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 quy định cụ thể về việc thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương: Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định cho đến khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch);

Căn cứ quy định nêu trên, các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù thì tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo quy định tại Thông tư số 78/2022/TT-BTC nêu trên cho đến khi thực hiện tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Đối với các cơ quan, đơn vị còn lại không thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù thì tiếp tục chi trả các khoản phụ cấp đặc thù như phụ cấp Đảng, đoàn thể,... theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Gửi phản hồi: