Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Căn cứ quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải tại Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 261), sau khi nghiên cứu văn bản, cá nhân tôi có một số vướng mắc như sau:

Theo Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định mức thu phí trọng tải tàu thuyền như sau:

“a) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi phải nộp phí trọng tải tàu, thuyền như sau:

- Lượt vào: 250 đồng/GT;

- Lượt rời: 250 đồng/GT.

c) Tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, mỗi lượt di chuyển từ khu vực hàng hải đến khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc khu vực quản lý của một cảng vụ hàng hải nộp phí trọng tải tàu, thuyền như sau:

- Lượt vào: 450 đồng/GT;

- Lượt rời: 450 đồng/GT.”

Tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định: “Tàu thuyền bao gồm tàu biển, tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, thủy phi cơ và các phương tiện thủy khác.”

Tại Khoản 10, Điều 2, Thông tư số 261/2016/TT-BTC qui định: “Tàu thuyền chuyên dùng bao gồm: Tàu thuyền dùng để phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (tàu thuyền hoạt động dịch vụ dầu khí), tàu thuyền dùng để thi công xây dựng công trình hàng hải, tàu thuyền phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải, tàu huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tàu công vụ.”

Cho tôi hỏi, tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí (tàu đã được cấp thẩm quyền chấp thuận cho hoạt động đặc thù phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại một số vùng biển có hoạt động dầu khí tại Việt Nam) di chuyển từ khu vực hàng hải Vũng Tàu đến cảng dầu khí ngoài khơi (đến mỏ dầu, không phải đến khu vực thăm dò dầu khí) thì tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí được áp dụng mức thu phí trọng tải theo Điểm a hay Điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC không?

21/08/2023
Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải quy định:

1. Mức thu phí trọng tải tàu, thuyền

a) Tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi phải nộp phí trọng tải tàu, thuyền như sau:

- Lượt vào: 250 đồng/GT;

- Lượt rời: 250 đồng/GT.

...

c) Tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, mỗi lượt di chuyển từ khu vực hàng hải đến khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc khu vực quản lý của một cảng vụ hàng hải nộp phí trọng tải tàu, thuyền như sau:

- Lượt vào: 450 đồng/GT;

- Lượt rời: 450 đồng/GT.

Trường hợp tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, mỗi lượt di chuyển từ khu vực hàng hải đến khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc khu vực quản lý của hai cảng vụ hàng hải thì thực hiện thu, nộp phí theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này.”

Căn cứ quy định trên, tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí khi di chuyển từ khu vực hàng hải đến cảng dầu khí ngoài khơi áp dụng mức thu phí trọng tải tàu, thuyền như sau:

- Trường hợp khu vực hàng hải khi tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí rời để đến cảng dầu khí ngoài khơi (hoặc ngược lại) đều cùng thuộc khu vực quản lý của 01 cảng vụ hàng hải thì áp dụng mức thu phí quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

- Trường hợp khu vực hàng hải khi tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí rời để đến cảng dầu khí ngoài khơi (hoặc ngược lại) thuộc khu vực quản lý của 02 cảng vụ hàng hải thì áp dụng mức thu phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

Bộ Tài chính trả lời để công dân được biết./.
Gửi phản hồi: