Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Ngân sách có quy định: "Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: a) Dự kiến số thu không đạt dự toán được Hội đồng nhân dân quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi; b) Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều này; c) Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới" Vậy cho tôi hỏi các khoản kinh phí được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh về ngân sách huyện phát sinh trong năm thì có phải thực hiện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo từng khoản chi chi tiết cho các đơn vị không
30/08/2023
Trả lời:

Theo quy định tại: Điểm c khoản 2 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “2. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp mình: ...c) Mức bổ sung cho ngân sách từng địa phương cấp dưới trực tiếp, gồm bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu”; khoản 3 Điều 52 quy định: “Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: a) Dự kiến số thu không đạt dự toán được Hội đồng nhân dân quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi; b) Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều này; c) Khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới”.

Tại điểm b khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương”.

Theo đó, các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, đề nghị Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Gửi phản hồi: